2015 m rudens mados dou

Kità ðeðtadiená baigësi paskutinës vietinës aprangos gamintojo kolekcijos pasirodymas. Renginys pritraukë didþiàjà dalá þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai raðë susijungimo sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi identifikuoti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Paroda buvo sukurta ilgiausiai, o suma buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø menas grindþiamas visiðkai natûraliais ir lengvais audiniais su aukðtos spalvos spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai buvo labiausiai suinteresuoti neribotais, spalvingais maxi sijonais, sukurtais ið viso nërimo. Be jø, nëriniai ir romantiðkos suknelës, taip pat palaidinukë su grioveliais ir siuvinëtais bikinais. Ðiltais drabuþiais dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su sveikais þiedais, dekoruotais nëriniais ir patraukliomis gëlëmis.Po pasirodymo vyko graþus vestuviø kûrinys, kuris daþnai buvo paruoðtas pasiûlymui. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris ketino likti anonimiðkas. Be to, buvo ir nedaug drabuþiø ið ádomiausiø kolekcijø. Ið ðio aukciono gautos pajamos bus nustatytos mûsø vaikø namams. Pabrëþtina, kad pavadinimas mielai remia ávairias graþias ir labdaros kampanijas. Jos savininkai pakartotinai prarado savo aukcionui skirtus produktus, o tada pardavimo vieta buvo netgi ið gamyklø lankytojo.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija pasieks parduotuviø tik geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë nori atidaryti kompiuterinæ prekybà, kuri rodytø skirtingas kolekcijas nei stacionariose sistemose.Mûsø drabuþiø kompanija yra svarbi sveikiausiø drabuþiø gamintojø dalis. Visame regione yra nemaþai gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, ðiuolaikinëje, visø pirma, graþiausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ði kompanija renka kolekcijas pagal pagrindinius Lenkijos dizainerius. Ðios kolekcijos, þinoma, yra labai populiarios, kad prieð pradedant parduotuvæ, tie, kurie nori eilëje ryte, yra pasiruoðæ didelëms eilëms. Ðios kolekcijos vyksta ðià dienà.Ðio daugelio metø darbo rezultatai yra labai populiarûs tarp vartotojø ir pasaulyje, kai ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepastebi nepastebëta, kiek daug pasitenkinimo ji teigë, ir teigia, kad temos yra geriausios kokybës.

Þiûrëkite savo parduotuvæ: Lemon vienkartiniai drabuþiai