Amones restrukturizavimas

Daugelis mûsø kompanijø kasmet praneða apie pajamø sumaþëjimà, todël daþnai jie tampa bankroto priemonëmis. Iðtaisomoji priemonë, nors darbuotojø atleidimas tikrai yra nedidelis. Tikriausiai tai nëra sveikos formos sprendimas, nes nedarbas dabartiniame gydyme didëja, o lenkai vis daþniau eina á vakarus link duonos, o tai reiðkia, kad savo regione trûksta turtingø srièiø specialistø.

Daugelyje ámoniø vykstantys procesai yra labai lëti, nes per daug pareigûnø yra pernelyg svarbûs.Svarbiausia iðspræsti dalá problemos yra tapti ðiuolaikine apskaitos programa, kuri neseniai pasirodë vidaus rinkoje. Anksèiau mes galëjome ágyti tik demonstracinæ galimybæ, taèiau jis sugebëjo laimëti didþiulës vadovø ðirdis.Ði programa leidþia jums planuoti sprendimus dël to, kà daryti toliau ir kaip ið anksto ávertinti su jais susijusià rizikà. Ði rizika vertinama pagal tam tikrà procentà, vadinamojo „virtualiojo buhalterio“ darbo. Jis taip pat saugo mûsø prekinius þenklus, per daug rizikuodamas, kuris vëliau padaromas dël ekonominiø nuostoliø ir susijæs su ðiuo metu vykstanèiu daþnu ir vëlesniu iðleidimo poreikiu.Ði programa turi automatiná atnaujinimà, dël kurio ji supaþindina su dabartiniais valiutø keitimo kursais ir ávykiais, kurie apima butà pasaulio birþose. Todël jis mano, kad ðis punktas vis labiau maþina netinkamø judëjimø rizikà ir dël ðio nuostolio.Planà jau naudoja daugelio vakarietiðkø prekiø þenklø vadovai ir jie labai giria, visø pirma todël, kad jame siûlomi visi veiksmai, kuriø imtasi turtingoje situacijoje. Tai rodo turtingà poþiûrá turinèias problemas, sumaniai iðnaudota viltis yra unikali pagalba, vykdant dideles ámones ir maþas ámones.