Ankseiau tabu

„Symfonia Finanse i Ksiægowoú㓠yra vertinga priemonë, padedanti ámonëms uþregistruoti bet kurio verslo profilio sàskaitas. Taigi yra idëja, kuri leis jums optimizuoti maþø ir maþø ámoniø finansavimà turinèiø þmoniø darbà.

Programa leis jums atlikti keturiø tipø áraðus: apskaitos knygas, PVM áraðus, mokesèiø duomenø áraðus ir atsiskaitymø áraðus. Tai leidþia jums turëti visà þinomà verslà konkreèioje vietoje, uþtikrinant duomenø vientisumà ir saugumà.Programa, be verslo renginiø áraðymo, taip pat leidþia elektroninio pavedimo tvarkà, plano spausdinimo ataskaitas ir galimybes pristatyti diagramas. Be standartiniø ataskaitø, reikalaujamø pagal apskaitos ástatymà, programa leidþia ir automatiðkai sukuria vartotojo anksèiau apibrëþtas ataskaitas, leidþianèias vieninteliam kruopðèiai iðanalizuoti dabartinæ ámonës ekonominæ padëtá.„Symfonia Finanse i Ksiægowoú㓠vykdo automatiná PVM registrø ir mokesèiø apskaitos tvarkymà pagal produktø ir pagalbos mokesèio ástatymo reikalavimus. Programa leidþia kurti ir spausdinti PVM deklaracijas remiantis PVM registro informacija.Áraðø apie atsiskaitymus programoje áraðai padeda valdyti ámonës ásipareigojimus ir gautinas sumas. Programa leidþia spausdinti raginimus, ávesti palûkanø uþraðus ir gauti balanso patvirtinimà. Tai lengvai leidþia atsiskaityti uþ gyvenvieèiø statusà tam tikru momentu.Naudojant Symfonia Finanse i Ksiægowoúã programinæ árangà, mes galime iðlaikyti surinktø duomenø saugumà. Ði sistema puikiai tinka registruoti ir tvarkyti ekonominius duomenis, taip pat yra idealus finansiniø duomenø, reikalingø ataskaitoms kurti, ðaltinis. Gaudami programà, galime pritaikyti jà prie jûsø paèiø praðymø ir taip tinkamai ágyvendinti ámonës nustatytà apskaitos politikà.