Ant laivo

Daugelis moterø stebisi, ar nupjauti pjaustytuvà. Noriu, kad visa tai bûtø ið tikrøjø. Jei pjaustytuvas yra tik dar vienas baldas, puoðiantis virtuvës skaitiklá, turëtumëte nustoti pirkti. Tuo atveju, kai vertiname komfortà, o virtuvëje esame gana daug laiko, rengdami pietus ir desertus, pasirinkimas yra stipri alternatyva!

Pjaustytuvas yra nuostabi galimybë paprastam peiliui. Dël to mes per kelias sekundes supjausime tà patá storá duonà. Tas pats pasakytina ir apie ðaltà mësà ir sûrius - lengvai ir efektyviai, ir visø pirma estetiðkai. Taèiau tai ið tikrøjø nedaro, nes tik pjovimo lenta ir peilis patenka á patrauklumà.

Svarbiausi veiksniaiSvarbiausi pjaustytuvo aspektai yra besisukantis peilis, lengvai reguliuojamas pjovimo storis, tiektuvas ir korpusas. Peiliai gali bûti apvalûs arba dantyti. Pagrindinës - puikiai tinka sûrio ir ðalto mësos pjaustymui, o dantytosios yra universalios. Tai geriausia, kai peiliai yra pagaminti ið sukietinto aðmenø, nes dël to jie yra patvaresni. Kaip pjaustytuvo korpusas, mes galime pasirinkti tuos, kurie pagaminti ið paprasto nerûdijanèio plieno arba titano, arba ið plastiko - plastikas yra pakankamas namø ûkio reikmëms. Tai vienintelis dëkle. Jei turëtume prasmæ naudoti prietaisà daþnai, parenkame plienà, o plastikinis dëklas dirbs moterims, kurios maţiau maistø maistà. Taip pat bûtina atkreipti dëmesá á tai, ar pjaustytuvas yra pritvirtintas prie pjaustytuvo - be jo mes ne tik susidûrëme su tiksliu pjovimo momentu, bet ir pirðtais.

Be pagrindinës árangos gamintojai daþnai átraukia ir kitas populiarias programas. Gërimas ið jø yra pjaustytø grieþinëliais padëklas - dël to pjovimas tampa higieniðkesnis, be to, mes turime maþiau valymo. Kitas ádomus papildymas yra peiliø galandiklis arba kabeliø laikiklis.

Ar pjaustytuvas yra puikus?Toks dovanojimas namø ûkio tikslams paprastai kainuoja 150-400 PLN. Taip pat rinkoje yra pastatytø pjaustytuvø, kuriø vertë svyruoja nuo 500 iki 1,500 PLN. Paþangûs árenginiai, daugiausia skirti parduotuvëms ir restoranams, dabar yra daug iðlaidø, t. Y. Nuo 2000 iki 2000 PLN. Bet greitai jas nusipirkite, kai já paverèiame iðsaugotu laiku.