Apsaugines kaukes poznan

Long&Strong Long&Strong - Prorusinė varpos stiprinimo sistema, kad ji būtų dar ilgesnė ir storesnė!

Dienos po dienos, taip pat ir pastate, kaip ir ámonëje, mes apsupame kitø iðoriniø elementø, kuriuose yra artimo buto ir sveikatos idëja. Be pagrindiniø sàlygø, tokiø kaip: vieta, temperatûra, terpës drëgmë ir visa, mes einame ir ávairiais garais. Oras, kurá kvëpuojame, nëra visiðkai ðvarus, bet, þinoma, dulkëtas. Prieð dulkes dulkiø pavidalu, mes galime apsaugoti save naudodami kaukes su filtrais, taèiau atmosferoje yra ir kitø priemaiðø, kurios daþnai nëra lengvai matomos. Tai yra toksiðki dûmai. Paprastai jis gali bûti atjungtas tik su tokiu pavirðiumi kaip toksiðkos dujø jutiklis, kuris sugeria blogas daleles ið atmosferos ir informuoja jas apie jø buvimà, dël kurio jis rodo mums pavojø. Deja, rizika yra pavojinga, nes kai kurios dujos, pvz., CO, nëra roachable ir daþnai jø buvimas atmosferoje sukelia rimtà þalà sveikatai arba mirtá. Be CO, jie kelia pavojø mums, be to, kiti jutikliai uþfiksuoti, kad bûtø árodytas sulfanas, kuris visà koncentracijà yra nematomas ir uþtikrina momentiná ðokà. Kitas toksiðkas dujas yra anglies dioksidas, toks didelis, kaip minëta anksèiau, ir amoniako - dujø, natûraliai esanèiø turinyje, bet didesnëje koncentracijoje, kelianti grësmæ gyventojams. Taip pat tikimasi, kad nuodingø dujø detektoriai gali rasti ozono ir sieros dioksido, kurio skystis yra pavojingesnis uþ orà ir turi aistrà dideliam þemës uþpildymui - nuo paskutinio sëkmës veiksnio, kai susiduriame su ðiomis temomis, turëtume investuoti á patogià vietà kad jis galëtø jaustis grësmæ ir praneðti mums apie já. Kitos pavojingos dujos, kurias gali laikytis detektorius, yra korozinis chloras, taip pat labai toksiðkas vandenilio cianidas, taip pat lengvai tirpsta vandenyje, pavojingame vandenilio chloridu. Kaip matote, reikia ádiegti toksiðkà dujø jutiklá.