Asmenines raidos bibliografija

Visi vyrai turëtø stengtis kurti savo kvalifikacijà ir kasdien ágyti naujø þiniø. Nesvarbu, kiek seniai mes esame. Todël galite mokytis sau tam tikru amþiumi ir verta tai daryti. Jei kasdien vertiname skirtingas situacijas, mes praturtinsime savo ágûdþius ir patirtá, taip pat asmenis, turinèius geresnës galimybës. Kà visada verta sutelkti?

Dabartiniu metu uþsienio kalbø ágûdþiai praktiðkai yra bûtini. Ir sutelkti dëmesá á anglø kalbà. Anglø kalba mes galime bendrauti praktiðkai bet kurioje uþsienio ðalyje. Tas pats pasakytina ir apie daugybæ galimybiø. Anglø kalbos þinios taip pat leis mums atlikti tokius dalykus kaip IT vertimas. Ir tokios komandos yra taip gerai apmokamos. Net jei mes sukursime savo nuolatiná, árodytà darbà, daþnai ieðkome daugiau galimybiø uþsidirbti pinigø. Todël ieðkokime ávairiø pasiûlymø, kurie kasdien rodomi daugelyje svetainiø. Jei pakeisime savo gebëjimà, galësime suteikti papildomø darbo vietø. Ir jie pasikeis ir padidins mûsø bendrà darbo uþmokestá.

Kalbant apie uþsienio kalbas, svarbiausias dalykas yra sistemingas. Mes be to nieko nepasieksime. Taikos sàlygomis visø pilieèiø atmintis yra sunkiai suprantama ir trumpalaikë. Todël turëtumëte reguliariai prisiminti pasirinktà produktà, kad já prisimintumëte. Taigi eikime á kalbø grupæ ir uþsiregistruokite klasëms. Jei mokësime uþ juos, mes tikrai praleisime pamokà. Galø gale, në vienas ið mûsø nemëgsta beprasmiðkai ir blogai uþdirbti pinigø. Tokioje mokykloje suþinosime, kaip suteikti IT vertimà ir kitus specialius vertimus. Prieðingai nei atrodo, tai nëra taip paprasta. Mes neturime áprastø þiniø èia. Todël èia gali prireikti specialiø kursø. Iðeikime ið jø, o gal tai mums atneð kaþkà labai ádomaus.

Ne visi esame pasiruoðæ mokytis specialiø kalbø. Taèiau mes galime paþodþiui mokytis visur, net ir namuose. Taèiau èia bus rekomenduojama turtinga motyvacija, kuri tiesiog verèia mus dirbti. Mes turime bûti per knygas kiekvienà dienà maþiausiai vienà valandà. Ir tai yra nedidelë dienos dalis, ir kiekvienas suras momentà, kad já atspindëtø. Per ðià valandà narðykite ávairius vadovëlius ir pakartokite pasirinktus produktus, ir mes gausime praktiniø þiniø.