Atampos sumathejimo akustinis signalizavimas

Garso signalizavimui rekomenduojama naudoti skambuèius ir pavadinimà. Ðios rûðies indai naudojami centrinëse prieðgaisrinës signalizacijos sistemose, taèiau jie gali bûti naudojami tolesniems tikslams, pvz., Techniniam signalizavimui, kuris signalizuoja apie blogà árenginio bûklæ. Garso signalizavimo átaisas yra árengtas ypaè uþdaruose bûstuose.

Akustinë sirena surenkama ið dviejø pusiø. Pirmasis veiksmas yra tinkamas signalizavimo átaisas, ádëtas á specialø korpusà, pagamintà ið dirbtinio korpuso. Á ðá korpusà taip pat áeina átampos ir átampos prijungimo laidai, kad galëtume sujungti átampà. Kita akustinës sirenos pusë yra stotis, kurioje sirena pritvirtinama prie lubø ar sienos.

Kad bûtø galima atidaryti garso sirenà, laikykitës principo ir tuo pat metu pasukite dubená á kairæ. Po to svarbu atidaryti difuzoriø ir pagrindà. Taèiau, jei norime uþdaryti signalizavimo árenginá, pirmiausia turime pritaikyti áëjimo angas, kurias nurodo viena spalva, tada surinkite signalizavimo átaisà ir su rodykle paruoðti gerà sukimàsi. Atliekant ðià procedûrà garantuojame, kad nepaþeisime jokios tokios signalizacijos árangos dalies.

Mûsø matomoje rinkoje yra daug tipø garso signalizavimo árenginiø, todël prieð perkant toká prietaisà verta pasiteirauti pardavëjo. Þinoma, jis jums pasakys, koks signalas mums tinka. Skambuèiai taip pat yra galimybiø, kurias galima ádëti á iðoræ. Ðtai kodël taip svarbu skaityti viskà ir papraðyti. Kodël mes eikvojame laiko, proverþio ir perkëlimo. Akustiniø signalizacijos átaisø matmenys yra skirtingi, jie turi bûti parenkami tiksliai pagal kambario, kuriame jis laiko gyvenamà vietà, funkcijà. Esant dabartinei prasme ir informacija, mes galime paklausti pardavëjo arba skaityti apie tokius árankius kompiuteriø statyboje.