Automobilio saugos standartai

Jau egzistuoja tiek Europos, tiek Lenkijos teisës aktai, taikomi darbuotojø, kuriems gresia sprogimas, apsaugos srityje. Tas pats Europos dokumentas yra 1999 m. Gruodþio 16 d. Informacija 99/92 / EB dël bûtiniausiø reikalavimø darbuotojø saugai ir sveikatai gerinti, kuri gali patirti sprogios aplinkos pavojø.

Ðiame dokumente nustatomi reikalavimai kiekvienam darbdaviui. Pirma, reikalaujama, kad darbdavys uþtikrintø savo sveèiø saugumà áprastoje padëties vietoje. Be to, jis skirtas sprogstamøjø koncentracijø prevencijai darbo prasme. Tuo paèiu metu jis neleidþia lëtai uþsidegti uþsidegimo ðaltiniams. Be to, ði informacija turi sumaþinti labai þalingà sprogimo poveiká. Lenkijos Respublikoje yra norminiø aktø, kurie apibrëþia minëtos srities nuostatas. Pirmiausia tai yra 2003 m. Geguþës 29 d. Ástatymas dël minimaliø darbuotojø darbuotojø pasitikëjimo ir higienos darbo elgesiu reikalavimø, kuriais jie gali patenkinti sprogià aplinkà (2003 m. Ástatymø leidinys Nr. 1007, 1004 punktas taip pat apie 2010 m. liepos 8 d. potvarká, atitinkantá bûtiniausius reikalavimus dël pasitikëjimo ir sveikatos darbe, susijusius su galimybe susitikti sprogiosios atmosferos veikimo prasme (2010 m. ástatymo leidinys, Nr. 138, 931 punktas, kuriame pristatoma pirmiau aptariama direktyva.Sprogimo saugumas yra atsparus sprogimui, kuris laikomas ne tik parduotuvës ir medþiagø, bet ir darbuotojø vertæ. Todël darbdaviams ypaè svarbu nustatyti potencialiai sprogias zonas. Be to, ji norëtø patikrinti esamas sprogimui atsparias sistemas, kurios atlieka itin svarbià jëgà sprogimo saugumui uþtikrinti. Tuo paèiu metu turëtumëte pateikti tokius tekstus kaip sprogimo rizikos vertinimas ir apsaugos nuo sprogimo dokumentas. Ðiø dokumentø parengimas yra ið vidaus ir paslaugø ministro 2010 m. Birþelio 7 d. Reglamento (2010 m. Ástatymø leidinys Nr. 109, 719 punktas, remiantis taikomais ástatymais ir techniniais dokumentais bei ûkio ministro reglamento nuostatomis. 2010 m. liepos 8 d. (Oficialusis leidinys, Nr. 138, 931 punktas.