Avarinis apdvietimas

Kiekvienas namas taip pat turi savo vietà, pagal 2002 m. Balandþio mën. Infrastruktûros ministro ástatymà bûtinai turi bûti árengtas avarinis apðvietimas. Tokia ðviesa duodama rûmuose, kai staiga trûksta elektros tiekimo, gaisro ar kitø atsitiktiniø ávykiø. Atsiþvelgiant á energijos ðaltinius, apðvietimas skaièiuojamas: centralizuotai maitinamas ir iðsklaidytas.

Tinkamas evakuacijos keliø ir avarinio apðvietimo ðaltinio þenklinimas uþtikrina saugumà tiems, kurie pasilieka arba palieka kambará, kuriame jie prarado áprastà maitinimà.

Prietaisai, naudojami evakuacijos keliams ir avariniams marðrutams apðviesti, turi atitikti bûtinus standartus, kad jø naudojimas turëtø reikiamà poveiká. Ðiø ðviesos ðaltiniø ðviestuvai yra pagaminti ið polikarbonato ir bendradarbiauja su baterijomis. Tokio ðviesos ðaltinio veikimo laikas priklauso nuo ádiegto modulio ir ásijungia nuo 1 iki 3 valandø. Naujas variantas yra rastrinio ðviestuvo, pagaminto ið lakðtinio metalo ir milteliø sistemos, naudojimas. Reflektoriai yra padengti aliuminiu, o jø parabolinë forma uþtikrina tinkamà apðvietimà. Kambariuose su dideliu kubiniu pajëgumu, dideliu drëgnumu ir visapusiðkesniu apdulkinimu, pavyzdþiui, gamybos salëse, sandëliuose, tuneliuose ar dirbtuvëse, naudojami fluorescenciniai ðviestuvai. Jø privalumas yra sveikesnis IP sandarumo laipsnis.

Padëtis statybos pramonëje ir dar kiti metodai lemia, kad reikalavimai taikomi tik ðviesos moduliams. Tai tapo prieþastimi, kodël vis daþniau naudojami tokie prietaisai kaip LED lempos.

LED avarinis apðvietimas yra ne tik energijà taupantis, bet ir efektyvesnis ir turi ilgesná garantiná laikotarpá, per kurá jie gali lengvai naudotis. Jis atitinka visas rekomendacijas ir laukia klientø, kurie galvoja apie tinkamus pastato baldus, puikiai atitinka mûsø standartus.