Darbo higiena

Visa kompanija yra atsakinga uþ klausimà dël darbuotojø apsaugos. Visø pirma tai taikoma projektams, kurie paprastos operacijos metu gaunami ið pavojingø medþiagø. Tokiomis sàlygomis dirbanèiø þmoniø sveikata ir prieþiûra turëtø bûti itin apsaugoti darbdaviui.

"Reglamentas dël 2010 liepos Ûkio 8 ministro, atsiþvelgiant á minimalius reikalavimus, susijusius su saugos ir higienos darbe istorijoje, kartu su tampa ið sprogioje aplinkoje darbo fonas galimybe" tikisi darbdavys sukurti dokumentà apsaugos nuo sprogimo (apsaugos nuo sprogimo dokumentai. Jis sako, kad bûtent vienintelis bendrovës, kurios yra susijusios degiø medþiagø, kurios gali sukelti sprogi aplinka su oru. Tokios medþiagos gali apimti abi skysèiø, dujø, taip pat susmulkintomis kietosios medþiagos, arba dulkiø.

Naudojant pavojingas, degias medþiagas, su kuriomis susiduria darbuotojai, pirmiausia reikia nustatyti potencialiai sprogias patalpas. Jei jie jau yra nurodyti, kreipkitës á áþangoje minëtà ministro reglamentà.

Ji vertina, kokias medþiagas darbdavys turëtø daryti. Reglamento 4.4 punkte kalbama apie tai, kad ji atlieka puikø rizikos vertinimà, kuris yra susijæs su sprogios atmosferos lengvumu lauke. Yra tas pats vadinamasis „rizikos vertinimas“, kuris, be kita ko, susijæs su:

a sprogios aplinkos tikimybë, \ tb galimà sprogios aplinkos atsiradimo laikà, \ tc tikimybë, kad uþsidegimo ðaltiniai, pvz., elektrostatiniai iðleidimai, atsiranda ir tampa aktyvûs, \ td darbdaviui naudojami árenginiai, turinys ir miðiniai, \ tjø bangos ir jø tarpusavio sàveika,e tikëtino galimo sprogimo poveikio dydá.

Taip pat svarbu apsvarstyti kaimynines patalpas, kurios gali bûti bet kokiu bûdu susijusios su sprogimo pavojø kelianèiø patalpø angomis, pvz., Ventiliacija. Pavojaus atveju jie taip pat nebus graþûs.

Uþbaigus iðsamø rizikos ávertinimà, darbdavys privalo parengti sprogimo apsaugos dokumentà pagal reglamento 7.1 punktà.

Apsaugos nuo sprogimo dokumentas turëtø bûti pateikiamas su keliomis pagrindinëmis dalimis, jame turi bûti turinys ir darbdavio pareiðkimas apie þmones, kurie nori tai padaryti. Pagrindiniai dokumento elementai: potencialiai sprogi aplinka ir uþdegimo ðaltiniai, sprogimø prevencijos priemoniø apraðymas, dokumentø atnaujinimo datos, degiøjø medþiagø apraðymas, sprogimo rizikos vertinimas, galimi sprogimo scenarijai ir patvirtinamieji dokumentai. Apsaugos nuo sprogimo dokumente taip pat turëtø bûti grafikos ir svetainës planai.

Tinkamai rengiant aukðèiau minëtus dokumentus verta pasitelkti specialistø pagalbà. Visø svarbiausiø yra sveèiø veiksmai ir sveikata, todël verta ásitikinti, kad teisingai ávertinome rizikà.