Darbo vertejas internetu

Labai daþnai atsitinka, kad mes gyvename verslo patalpose arba tose, kurios prieðtarauja þmonëms, kurie neþino vietos kalbos. Dar blogiau, mes neþinome jø kalbos ir mes nesame vieninteliai, su kuriais jie galëjo bendrauti. Ir vienintelë pagrásta galimybë yra samdyti vertimà þodþiu.

Ar jûs visi prisistatysite?Þinoma, ne. Jei mums bûtø suteikta galimybë, kad kiekvienas ið jø egzistuoja, kad galëtø susitikti su mumis, patenkinti mûsø poreikius, tada mes egzistuojame klaidingai. Darbe vertëjai turi teisæ þodþiu ir raðtu. Ir ðis susitarimas nëra susijæs tik su tuo, ar jie susijæ su tam tikru vertimo raðtu tipu. Èia svarbu ir yra geros polinkio. Jei norite bûti vertëjas, turite iðsiskirti ið daugelio puslapiø, kuriø vertëjas neturi þinoti. Tai yra: stiprumas stresui, puiki dikcija, gera trumpalaikë nuomonë. Be ðiø blogø santykiø yra ypatingas aiðkinimas. Vertëjas turi sugebëti tai padaryti.

Versti kelyjeJei þinome, kad esame pagrástas vertëjas, kuris jau bus ir lengvai su mumis valdys ir statys vertimus á kitas sàlygas, bet ne konferencijø salëse, bet kaip parodymus restorane pietø ar verslo vakarienës metu, privalome pateikti ið eilës treniruotëms , Skirtingoms vertimo rûðims reikalinga speciali áranga, todël jis iðnyksta. Tuo tarpu, ið eilës vertimo þodþiu nereikia, iðskyrus mokymàsi ir, þinoma, vertëjo buvimà. Toks vertëjas yra pasirengæs bet kur, automobilyje ar traukinyje pernelyg paprastà pozicijà per verslo kelionæ. Todël labai mobilus, kuris daro poveiká, kad yra matomas atsakas á vyrø praðymus, kurie toliau yra kaþko, kà jie dar daro, kryptimi.

Vertëjas, kuris vadovauja mûsø naudotojui, þinoma, rûpinasi savo stilinga iðvaizda. Galø gale tai yra jûsø rangovo vitrina ir ji negali neigiamai paveikti jos iðvaizdos. Jis ne tik puikiai paaiðkina, bet ir puikiai prisistato.