Darthovio pjaustymas kino kalba

Darþoviø trupintuvas nëra prietaisas, kuris yra privalomas namø virtuvëje, bet tai tikrai labai patogu. Kiekviena moteris namuose þino, kad nuolat pjaustanèios darþovës yra tikrai varginantis, ypaè jei planuojate didelæ salotà ðeimos susirinkimui. Ðiuo atveju ypaè verta naudoti smulkintuvà, kuris palengvins patiekalø ruoðimà ne tik atskiroms progoms, bet ir kasdien.

Smulkintuvas nëra labai didelis patiekalas, taèiau jis nepriims viso stalvirðio, taigi net namuose gyvenantys þmonës ar nuomos namai gali nuspræsti pirkti smulkintuvà. Maðinos gabalai ir pjaustyti darþovës ir produktai per minutæ galësime paruoðti vaisiø salotas ðeimai, be pavargimo ir pjaustymo á maþus gabalus. Kai kurios bendrovës taip pat siûlo modelius, kurie ne tik supjauna darþoves, bet ir sutraiðko ledà. Jei nenorime þaisti su ledo trupinimu, ði partija tikrai bus prieinama. Verta ðiek tiek daugiau pinigø investuoti á tinkamesnius modelius, kurie ne tik uþkreèia ne tik darþoves ir produktus, bet ir rieðutus, kurie gali puikiai papildyti visas salotas. Kai kurie smulkintuvai turi daugiau sulèiø gamybos funkcijø. Tai ypaè tinka, nes reguliariai girtas gërimas ið ðvieþiai spaustø vaisiø turi teigiamà poveiká lenkø sveikatai ir suteikia mums graþià, spindinèià iðvaizdà. Vadinamasis „þalios sultys“ - tai darþovës ar ðvieþi vaisiai. Mes sukursime skanias kompozicijas, naudojant kopûstus, kriauðes, vynuoges, kivius ir net salierus. Kita vertus, trupintuvas gali padaryti salotà vakarienei, naudodamas pomidorus, agurkus, Pekino ar romënø salotas ir ridikëliai iki paskutinio. Be to, mes galime padaryti spaudþiamà morkø sultá (su sàlyga, kad mes esame tokie geri malimo modeliai, nes morkos yra ypaè patvarios ir daugiau prieinamø pavyzdþiø negali su jais susidoroti. Kas gera, mes taip pat galime susmulkinti bulviø blynams.