Dulkio dalinimas pramoneje zajaczkowski chomikuj

Direktyva 94/9 / EB (ATEX yra norminis laiðkas, kuris taip pat pateikiamas prietaisams, kai taip pat yra apsaugos stiliai. Aptariami prietaisai pirmiausia skirti gydyti metano ar anglies dulkiø sprogimo pavojø. Ðis principas egzistuoja kaip 1994 m. Kovo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos dokumentas.

Ir savo teisinëje sistemoje jis buvo áraðytas remiantis 2005 m. Gruodþio 22 d. Ûkio ministro potvarkiu. OL Nr. 263, punktas 2203 Pagrindinis ðio principo tikslas visø pirma yra suderinti valstybiø nariø teisës aktus, taikomus tik metano ir (arba anglies dulkiø sprogimo zonose naudojamiems prietaisams ir apsaugos sistemoms. Galiausiai ði direktyva taip pat taikoma prietaisams ir duomenø apsaugos sistemoms, naudojamoms netoli potencialiai sprogios aplinkos. Kartu reikia paþymëti, kad tuo paèiu metu aptariamas principas taikomas saugos, valdymo ir reguliavimo átaisams. Ðie patiekalai yra skirti naudoti ne aptariamose zonose, bet tam tikru mastu prisideda prie árankiø ir apsauginiø sistemø, skirtø ðiam tikslui sprogioje aplinkoje.ATEX direktyvoje numatytos iðimtys. Ði informacija, inter alia, neteikiama medicinos priemonëse, naudojamose medicininëje terpëje. Ji nëra apdorojama tiek buitiniam naudojimui, tiek asmeninëms apsaugos priemonëms, laivams, transporto árangai.Ðis Europos Sàjungos teisës aktas turi konkreèius reikalavimus, kurie pateikiami atskiruose standartuose. Be to, jame klasifikuojamos sprogimo grësmës, kurios yra apraðytos 1999 m. Gruodþio 16 d. Priedëlyje Nr. A „Dël nedideliø reikalavimø didinant darbuotojø, galinèiø patirti praktikà sprogioje aplinkoje, saugos ir sveikatos kontrolæ“.Indai ir apsauginës sistemos gali bûti kitø direktyvø, susijusiø su kitais pasirodymais, tikslas ir taip pat numatyti CE þenklo pritvirtinimà. Ðis þenklas turi bûti prieinamas, paprastas ir atsparus.Dabartinë direktyva bus pakeista nauja informacija ATEX 2014/34 / ES. Bûdama paskutinæ 2016 m. Balandþio 20 d.