Es direktyvos apibrethimas

ES Atex direktyvoje nustatyti pagrindiniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti visi produktai, kurie yra naudojami potencialiai sprogiose vietose. Susijusios normos funkciniu poþiûriu su taisyklëmis apibrëþia konkreèius reikalavimus. Kaip valstybiø nariø vidaus taisykliø dalis, reglamentuojami reikalavimai, kurie nëra nurodyti nei direktyvoje, nei vidaus standartuose. Vidaus taisyklës negali prieðtarauti direktyvos nuostatoms, taip pat negali sugrieþtinti direktyvoje nustatytø reikalavimø.

„Atex“ direktyva buvo ágyvendinta siekiant sumaþinti rizikà, susijusià su bet kokio poveikio taikymu tose dimensijose, kuriose gali tapti potencialiai sprogi aplinka.Gamintojas prisiima visà atsakomybæ uþ tai, kad nustatytø, ar tam tikras produktas yra vertinamas, ar laikomasi atex taisykliø, ir priderinti tam tikrà straipsná prie paskutiniø taisykliø.„Atex“ patvirtinimas reikalingas produktams, patekusiems á sprogimo pavojø. Potencialiai sprogi aplinka yra sritis, kurioje susidaro, naudojamos ar saugomos medþiagos, kurios dël oro gali sudaryti sprogius miðinius. Visø pirma tokiø medþiagø kokybë apibrëþiama kaip: skysèiai, dujos, dulkës ir bet kokia degi medþiaga. Tai gali bûti, pavyzdþiui, benzinai, alkoholiai, vandenilis, acetilenas, anglies dulkës, medþio dulkës, cinko dulkës.Dël proto protrûkio, kai didelë energijos dalis, gaunama ið veiksmingo uþdegimo ðaltinio, patenka á sprogià aplinkà. Po ugnies pradþios atsiranda sprogimas, kuris lemia rimtà grësmæ maistui ir þmoniø sveikatai.