Fasado apdvietimas

Kai svarbu pripaþinti, tam tikro kambario apðvietimo pasirinkimas yra labai svarbus. Ið pradþiø nuomonë grindþiama lempø stiprumu, verte ir ekologiniu aspektu. Taèiau svarbu neuþmirðti, koks yra patogus pieðimas ið tam tikro apðvietimo modelio, kuris yra ne maþiau svarbus. Kartais tai yra pats svarbiausias dalykas, jei modelis veiks su pasirinktu apðvietimo tipu.

Todël verta apsvarstyti, ar fluorescencinës lempos gali veikti, jei, pavyzdþiui, norite suteikti biuro patalpas. Svarbiu momentu tai tikrai baigsis akyse, kad ðios lempos labai ilgà laikà spindës susidûrus su senomis lemputëmis. Taèiau jø energija gali kristi greièiau, jei jie paprastai trukdo ir pasirenka. Jûs negalite pamirðti apie stroboskopiná poveiká, kuris yra ypaè pavojingas akims.

Be to, jis turëtø galvoti apie tai, kad liuminescencinës lempos, nors ir ruoðiasi bûti ekologiðkomis, tikrai nëra tokios. Tai iðplaukia ið to, kad esama gyvsidabrio sudëtyje yra ávairiø toksiðkø medþiagø, kurios daugiausia yra kenksmingos, o tai reiðkia, kad verta apsvarstyti, ar investicijos á toká apðvietimà yra tinkamas kelias. Nuo pat pradþiø taip pat verta iðnagrinëti naujø apðvietimo tipø pasiûlà, pasirinkti tuos, kurie suteiks gana gerus techninius parametrus, ir tuo paèiu metu nebus pavojingi sveikatai ar aplinkai.

Þinoma, paprastos lemputës taip pat nëra be trûkumø. Visø pirma, jie lengvai uþsidega ir jø dydis pakyla. Jie ájungia labai didelæ galià, todël, kaip matyti, tinkamo apðvietimo pasirinkimas gali bûti suderinamas su kitomis rinkoje esanèiø apðvietimo produktø analize. Tik paskutinájá tipà galës rasti tokias lempas, kurios visiðkai atitinka poreikius, susijusius su interjero naudojimu ir darbu, kuris paprastai atliekamas joje.