Fiskalinis spausdintuvas amoneje

Finansø ministro 2008 m. Lapkrièio 28 d. Reglamento mastu kiekvienas fiskalinis kasos aparatas ir fiskalinis spausdintuvas turi atlikti bûtinà techninæ apþiûrà kas dvejus metus. Kasos aparato savininkas, kuris nevykdo ðio formalumo, baudþiamas. Pirmoji pasekmë yra mokesèiø inspekcijos reikalavimas gràþinti mokesèiø lengvatas ir ástatyminës palûkanos, skaièiuojamos nuo nusikaltimo padarymo dienos. Antroji bausmë yra mandatas, kuris gali bûti iki 500 zlotø. Verta paminëti, kad vartotojas yra atsakingas uþ perþiûros datos laikymàsi, dabar jis turi nurodyti patikrinimo datà.Kà tikrina paslauga?

Na, kasos sistemos pavadinimas "techninë apþvalga" nëra labai klaidinantis. Kodël? Kadangi kontrolës metu kyla abejoniø dël tik kasos aparato elementø, kurie rodo apyvartos áraðus. Tarnautojas nenori ieðkoti gedimø, dël kuriø gali atsirasti visos kasos funkcionalumas, o að kaupiuosi, bet tik dël pirmiau minëtø daliø ir jø komponentø, kuriø gedimas gali turëti idëjà blogai apskaièiuoti mokëtinà mokestá.

Kokios yra kasos perþiûros iðlaidos?Viso kasos perþiûrai, kartu su bet kuria svetaine, paprastai tenka nuo 100 iki 300 zlotø.

https://pure-prov.eu Prolesan PureProlesan Pure - Efektyvus svorio mažinimo problemų sprendimas!

Kiek yra ði perþiûra?Apþvalga praktikoje veikia maþdaug valandà, ne ilgiau kaip dvi valandas, tada ji priklauso nuo techninës prieþiûros specialisto. Mes neþinome, kad turime atsiimti pinigus á tarnybà, o galime papraðyti, kad uþ ðià procedûrà atsakingi asmenys atvyktø á savo ámonæ, tai bûtø laikoma papildoma paslauga, o tai reiðkia, kad mokame papildomus mokesèius. Verta prisiminti, kad audità gali atlikti tik serviso darbams pristatytas techninës prieþiûros specialistas. Taip yra dël to, kad kiekvienas techninës prieþiûros specialisto atliktas veiksmas turi bûti paraðytas aptarnavimo knygoje. Ðie áraðai turi bûti áskaitomi, patvirtinti ámonës darbuotojo paraðu ir antspaudu.Labai svarbu þinoti apie ðias procedûras, nes ðio darbo kursai nëra didþiuliai, o techninës perþiûros trukmë trunka ilgai.