Fiskalinis spausdintuvas kut

Ar norite pradëti verslà? Ar pasirenkate dirbti ir jums reikia kitø árenginiø? Atminkite, kad jei nenorite bûti iþdo pavadinime, turëtumëte pritraukti nuomonæ apie paskutinius perkamus árenginius. Turite þinoti, kad perkant fiskalinius spausdintuvus, jiems reikia tam tikrø reikalavimø, be jø jums gali kilti dideliø problemø.

Daug skirtingø verslininkø tiria, kur geriau ásigyti fiskaliná spausdintuvà. Ar daug sutaupyti pinigø ir gauti internetà ir stacionariame versle. Puikiai þinome, kad norëdami sutaupyti ðiek tiek pinigø, galime patirti vëliau kursø ir problemø, kuriø mûsø spausdintuvas neatitiks nustatytø reikalavimø. Atminkite, kad ieðkodami fiskalinio spausdintuvo galite rasti daug bendroviø, taèiau patvirtinkite, kad siûlomi spausdintuvai atitiks jûsø reikalavimus. Nepamirðkite pirkti ágaliotø platintojø kraków fiskalinius spausdintuvus. Kad pardavimo vietoje bûtø ámanoma teikti paslaugø paslaugas árenginio gedimo atveju.

Norëdami teisëtai paþvelgti á mokesèiø spausdintuvà, turi bûti laikomasi ðiø sàlygø:

Jis turi bûti dekoruotas:- finansinis modulis ir fiskalinë atmintis, áterpta á valiutà, todël jûs negalite matyti centrinës ámonës sistemos,- gavimo spausdintuvas,- du ekranai, uþtikrinantys nuolatiná skaitymà.

Ji turi turëti fiskalinæ atmintá, kuri egzistuoja kai kuriems sumontuotiems indams. Ji nori bûti integruota á lizdà, pastatytà ið patvarios medþiagos. Fondas turi uþregistruoti ne maþiau kaip 1830 finansiniø ataskaitø per dienà, 200 atminties avarinio nulio nustatymo, 30 galimybiø pakeisti mokesèiø sumà. Uþbaigimo signalizavimas áraðymo metu yra bûtinas faktas. Jame turi bûti numatytos apsaugos priemonës, uþkertanèios kelià áraðø, áraðytø á atminties áraðus, iðtrynimui. Kiekvienas fiskalinis kasos aparatas turëtø bûti apsaugotas pagrindiniu antspaudu, kad bûtø sunaikintas, jei bûtø paþeistas. Maitinimo ðaltinio baterija, maitinimo elementø baterija, baterijos ar akumuliatoriaus maitinimas turi leisti spausdinti ne maþiau kaip 200 áplaukø dviem dienoms be elektros energijos. Jos struktûra turi bûti nuosekli, kad negalëèiau siekti neteisingo skaièiavimo ir mokëtino mokesèio.