Gaivieji gerimai ant lektuvo

Mes visi norëtume priimti darbuotojus ir padaryti juos sudëtingiausiais patiekalais. Deja, mes paprastai pavargæ ir pristatome save, kad paruoðtume savo brangø maistà paskutinæ akimirkà. Taèiau tai rodo, kad daþniausiai paprasèiausias iðëjimas yra geriausias. Todël verta apsvarstyti galimybæ paruoðti vyrams sûrio lentas.

Sûriø pasirinkimasJei turime toká pasiûlymà, verta pasimëgauti sûriu, pagamintu ið naujø pieno rûðiø: karviø, aviø ir oþkø. Puikus sprendimas yra labiau sutvarkyti savo regionus. Tai leis mûsø sveèiams susipaþinti su patiekalais ið vietø, kuriose jie nebuvo. Teoriðkai verta papildomai paruoðti ir praturtinti malonø skoná su visko istorija nuo patiekiamø sûriø. Taèiau svarbiausia yra iðsaugoti skoniø tvarkà. Lentoje turëtume atskirti aukðtus ir ðvelnius sûrius. Nes bûtent jiems reikia surengti tinkamà tvarkà.iðdëstymasMes gaminame sûrá apskritime, pradedant nuo paprasèiausio (geriausia já patobulinti 12 val., Palaipsniui gauti vis daugiau ir daugiau grieþtø. Dël to jûsø darbuotojai jauèiasi subtilûs produktø skonio ir aromato skirtumai.estetikaMes galime pridëti sûrius ant specialios, skirtos paskutinei lentai, kurià laimësime parduotuviø grupëse, kuriose siûlomi stalo reikmenys. Galime já naudoti iki paskutinio absoliutaus stendo ar medinës lentos, taèiau prisimindami, kad jis turi bûti suteiktas tik ðiam darbui. Kai kurie sûriai, ypaè tie, kurie pasiekia, yra daug ðiltesniø daleliø. Kiti gali bûti siûlomi grieþinëliais. Èia sûrio pjaustyklës bus brangios, o tai leis mums supjaustyti sûrá á ilgus ir tobulus skilteles.KitosBe sûrio, mes turëtume aptarnauti sveèius atitinkamais papildymais. Jie gali bûti rieðutai, alyvuogës, spanguolës, varðkës uogienë, razinos ir dþiovinti abrikosai. Visi priedai yra tinkamai laikomi atskiruose dubenyse, kad jie netaptø mûsø patiekiamu sûriu. Mûsø krepðelyje aptarnaujame balta duona (pageidautina traðki bagetë arba krekeriai.Tinkamas vynasTurëtume aptarnauti sûrá ir gerà vynà sûrio lentoje. Populiariausias bûdas bus pasirinkti vynà ið to paties regiono, kaip ir sûrá, kuriam mes tarnaujame.