Horizontalus pjaustytuvas

Mes visi vertiname patiekalus ir institucijas, kurios bet kokiu bûdu padeda mums knygø, arba bent jau supaprastina mûsø darbà. Gërimai ið tokiø prietaisø, kurie leidþia sveèiui dirbti, yra dailininko pjaustytuvas. Galima sakyti, kad tai yra bûtinas gastronomijos árenginys, reikalingas kai kuriose maitinimo ástaigose, bet kurioje parduotuvëje ir netgi namø ûkiuose.

Ávairiø produktø pjovimasSunku ásivaizduoti maisto prekiø parduotuvæ, kuri nëra tokia áranga. Dabartinë karta nebedirba konservuotø mësos ar sûrio kilogramams, nes ji neturi tokiø poreikiø, nes parduotuvës nuolat rekomenduoja platø ðiø efektø spektrà. Taigi bûtø nenaudinga daugybæ maisto produktø doziø, todël jis buvo laikomas PRL sezonuose. 310p magijos pjaustytuvas greitai palaikys didelæ vartotojø dalá, surinktà pagal palûkanas. Tai sumaþins rezultatà simetriðkomis grieþinëlëmis, kurios atrodo labai patrauklios. Skutikliai pateikiami ávairiø maisto produktø pjaustymui. Jis gali bûti naudojamas minkðtiems produktams pjauti, kai jis yra minkðtas ir net kietas arba sausas. Visi supjaustyti pagal kliento pageidavimus, nes pjaustymo storio pokytis yra natûralus ir greitas.

Viskas priklauso nuo peilioPjovimo efektyvumas reikalauja peilio aðtrumo. 310p pjaustytuvas savo konstrukcijoje turi galandiklá, kuris padeda aðtrinti peilá. Pjovimo peiliu varomas variklis per variklio pavaras. Taigi pjaustytuvas efektyviai pjauna efektà á paprastus iki 16 mm storio grieþinëlius. Priemonë yra naudinga ir saugi naudoti. Pjaustant nereikia spausti pjaustytø maisto produktø, nes tai daroma pagal sunkumà. Pjovimo metu viskas, kà jums reikia padaryti, yra perkelti maitinimo lentelæ ið rankenos, ádëtos á stalà. Patiekalas yra labai higieniðkas ir sveikas, nes visi jo elementai, kurie lieèiasi su supjaustytu maistu, yra pagaminti ið nerûdijanèio plieno. Kas turi átakos tai, kad nëra tikimybës, kad rûdys pasirodys pjaustytuvo stadijose. Visos pjaustyklës sudedamosios dalys yra apsaugotos nuo korozijos, todël svarbu nuplauti be baimës dël mûsø sveikatos. Tai skatina gyventi jos ðvarà ir galimybæ iðmontuoti pjaustytuvà.