In vitro reikdme

http://lt.healthymode.eu/spartanol-mases-kondicionieriai/

In vitro apvaisinimas apima kiauðiniø làsteliø ir spermos deriná uþ moters kûno. Atðaukus in vitro, jie gali naudoti poras, kurios yra susituokusios arba pasilieka neformaliuose klubuose.Indikacijos in vitro yra:1. sumaþëjæ spermos parametrai (nepriklausomai nuo prieþasties,2. nesugebëjimas sukelti ovuliacijà;3. kiauðintakiø obstrukcija, \ t4. endometriozë,5. nesugebëjimas naudoti ávairius pagalbinës reprodukcijos metodus, \ t6. nesugebëjimas nustatyti nevaisingumo prieþastys.Lenkijoje in vitro klinika yra efektyviausia nevaisingumo klinika.Skirtingo gydymo eiga egzistuoja keliose eilutëse.Pirmoji data yra áprasta abiem partneriams, todël turi bûti parengta medicininë nevaisingumo gydymo dokumentacija. Vizito metu atliekamas medicininis tyrimas ir moters tyrimas. Þmogus gauna siuntimà jautriems testams.Papildomuose apsilankymuose gydytojas moksliniø tyrimø rezultatø platformoje pasirenka in vitro apvaisinimo metodà. Jei jis nori dabartinio dalyko, jis uþsako kità detalø kursà.Toliau, moteris turi atlikti hormoninæ stimuliacijà. Ðio tikslo tikslas - padidinti brandþiø oocitø skaièiø. Gydytojas uþsako ultragarsu ir eksperimentus, ðiø poveikiø turiná lemia oocitø surinkimo in vitro apvaisinimo data.Ypatingu laiku pacientas á gydymà patenka á gydymà. Jis vienu momentu laikosi anestezijos. Ir partneris save pristato klinikai, kad sperma bûtø dedama á specialiai paruoðtà vietà klinikoje.Laboratorijoje ðeði ið surinktø kiauðiniø laikomi spermatozoidais. Tokiu bûdu susidaro embrionai.Træðtos oocitai dedami á inkubatoriø, kur jie turi tinkamas sàlygas vairuoti.Træðimui yra 1 arba 2 embrionai ir jie patenka á gimdos ertmæ taip, kad jie galëtø ten ásikurti.Pacientas po apvaisinimo turi bûti ramus gyvenimo bûdas. Prieð atliekant nëðtumo testus, rekomenduojama seksualinë abstinencija. Po 12 dienø bandymø pabaigoje pacientas praneða klinikai, kad nustatytø HCG lygá, kuris patvirtina nëðtumà.