Kaledo vakaro kaledo kopustai

Nustatant naminiø gyvûnëliø paëmimà, turime prisiminti, kad susidursime su tikrai sunkia uþduotimi. Todël kiekvienas gyvûnas turi nuolatinæ prieþiûrà ir jautrumà. Taigi mes visada galime já lengvai pateikti.

Visi mes turime reguliariai valgyti skirtingus valgius. Tai vienoda su gyvûnais. Todël pasirûpinkime tinkama mûsø augintinio mityba. Ásigykime jam tinkamà karmà, kuri jam suteiks didelæ energijos dalá. Dël ðios prieþasties lenkø gyvûnas dar turës jëgø. Leiskite taip pat laikyti gyvûnà visada geriamojo vandens. Ádëkite já á paprastà dubenëlá ir laikykite jà vieðoje vietoje. Net jei mes teikiame savo augintiniui tinkamà subalansuotà mitybà, jis gali susirgti tuo paèiu metu. Kà daryti? Þinoma, turëtumëte kreiptis á gerà gydytojà su savo augintiniu. Ir kada pasirinkti veterinarà? Paþvelkime á kitø þmoniø atmintá. Mes galime papraðyti mûsø draugø, kurie kartojasi su artimais gyvûnais. Ðiandienos dëka mes ásitikinsime, kad norime profesionalaus ir gerai þinomo gydytojo, kuris suteiks mûsø augintiniui tinkamà prieþiûrà. Taip pat prisiminkime, kad kai kuriems ið mûsø reikia pramogø. Todël eikime á vietinæ naminiø gyvûnëliø parduotuvæ ir ásigykite kitø priedø. Gumos kaulas tikrai suteiks mûsø ðuniui daug laiko. Jei mes esame katës savininkas, uþdëkite pelës pelæ.

Nepamirðkite apie savo augintinius! Jiems reikia mûsø kasdieninio dëmesio ir meilës. Uþtikrinkime, tai yra, graþø gyvenimà, pilnà ávairiø pramogø. Dël ðios prieþasties lenkø augintiniai tikrai gràþins mums gerà elgesá ir ðvelnumà.