Kasos aparatas 2015 m kovo 1 d

Pagal privalomus reglamentus net daugiau mokesèiø mokëtojø yra ápareigoti parduoti moterims kasos aparatus. Lëtai kasos aparatai yra bûtinybë. Kasos aparatø dëka galima ne tik áraðyti pardavimus, bet ir kontroliuoti sandëliø inventorizacijà, kontroliuoti kasininkø darbà, ir daug laiko reikalauti registracijos ámonëje.

Revitalum Mind Plus

Kasos aparatai yra tinkami mobiliesiems telefonams, ty neðiojamiems, vienos vietos ir keliø stoèiø ar sisteminiams.Yra daug bendroviø, kurios parduoda fiskalinius kasos aparatus.Jei esame suinteresuoti Krokuvos departamento árodymais, mes galime rasti juos internete, pakanka áeiti á paieðkos sistemà: „kasos aparatai Krokuvoje“. Ðios kompanijos siûlo fiskalinius árenginius ið pirmaujanèiø prekiø þenklø, puikiø savybiø ir universaliø, patikimø ir naujø. Mobilieji kasos aparatai naudojami pardavimui „nuo durø iki durø“, rinkose, automobiliø stovëjimo aikðtelëse. Vienos vietos kasos aparatai prasideda tais atvejais, kai nereikia sutikimo su saugojimo planu, svarbu juos prijungti prie skalës ar kodø skaitytuvo, pvz., Trumpø maitinimo ar aptarnavimo vietø.Sisteminiø kasos aparatø dëka galime priimti mokëjimo korteliø mokëjimus, parduoti visø mobiliøjø telefonø ákrovimo kodus arba parduoti lojalumo korteles.Labiausiai technologiðkai sukurti POS kasos aparatai gali bûti prijungti prie visø galiojanèiø prietaisø, kartu su kodø skaitytuvais, mokëjimo terminalais, elektroninëmis svarstyklëmis. Pirkdami toká kasos aparatà, turite gràþinti nuomonæ apie RAM kieká, didelio naðumo procesoriø, ámontuotà baterijà arba nepertraukiamo maitinimo ðaltiná, kuris leidþia dirbti su elektros energijos tiekimo sutrikimu, taip pat yra jungèiø pobûdis ir dydis. Kasos aparatø kainos yra labai originalios. Mes galime gauti populiariausius ir lengviausius apie ðeðis ðimtus zlotø, nes tokie labai paþangûs turime praleisti kelis tûkstanèius zlotø.Kai kurie mokesèiø mokëtojai gali ásigyti kasos. Ankstyvaisiais etapais tie, kurie pirmà kartà parduoda prekes kasos aparatu.