Kasos aparatas nauja rinka

Gamybos salës yra gana specifinës vietos. Jie yra skirti atlikti tam tikras serijines veiklas, daþnai pasikartojanèias iki nuobodulio. Tai vietos, grieþtai priþiûrimos brigadininkø, vadovø, direktoriø ir, galiausiai, prieþiûros ir iðorës auditø, bet ne nepagrástai. Kadangi kiekviena gamybos salë neturi jokios prasmës, kaip prekë gaminama, ji susiduria su ávairiais veiksniais, kurie kelia grësmæ saugai, sveikatai ir ilgaamþiðkumui.

Taip pat kalbama apie grësmes, kylanèias dël saugumo sistemø gedimø, nuo gaisrø ar katastrofø, tiesiogiai ar netiesiogiai sukeltø ið þmogaus darbo, turinèios dinamiðkà pobûdá, bet daugiau apie toksikologines ir uþsienio grësmes, lëtai, bet tikrai átakojantá þmoniø sveikatà. Svarbus klausimas yra tai, kad gamybos salëse ádiegiame dulkiø filtravimà, t. Y. Dulkiø filtrus. Netgi tose vietose, kur egzistuoja nereikalingos, dël transformacijø procesø, vykstanèiø perdirbant ávairias þaliavas, á aplinkà iðleidþiamos ávairiø medþiagø mikroskopinës þiedadulkës. Net medþiagos, kurios laikomos netoksiðkomis reguliariai ákvëpus, ateityje gali sukelti rimtà kvëpavimo takø uþdegimà.

Reguliarus atvejis blogai vëdinamame kambaryje, kuriame nëra filtrø, kad perspektyvoje atsirastø ligø ið kvëpavimo sistemos ar alergijos. Tai neturëtø bûti nepakankamai ávertinta. Kiekviena diena kenèia nuo kenksmingø dulkiø ir oro tarðos. Darbovietëje, kurioje ji yra iki treèdalio jos dienos, ji turëtø bûti iðspræsta ið veiksnio, kuris gali sukelti ligos bûklæ. Darant prielaidà, kad aplink mes susiduriame su pavojingø dûmø, dulkiø ir erkiø ákvëpimu, mes neturëtume pasyviai prisidëti prie papildomø apsinuodijimø, kenksmingø dulkiø á knygas. Dulkiø filtras knygos fone yra veiksmingas bûdas uþkirsti kelià papildomam kenksmingø prieþasèiø ákvëpimui organizmui.

Filtrai atlieka gravitacijos tiesà, tiesiog paimdami dulkiø daleles, einanèias per jø dydá. Dël to dulkëtame lauke oras yra ribotas, kol asmuo pradeda kvëpuoti.