Kasos gyvavimo laikas

Bûtent mûsø - ir ne tik Lenkijos - teisinë pareiga uþpildyti visus klausimus, susijusius su fiskaliniu kasos aparatu. Kiekvienas, net ir maþiausias sandoris, turi bûti perkamas á fiskaliná kasos aparatà, nes jam reikia sumokëti PVM.

Pirkdami grynøjø pinigø registrà mûsø verslui, ðis pirkimas priklauso nuo specialios paslaugos, kuri turi turëti kasos klausimus. Krokuvoje esanèios lëðos yra butas, kuriame galite ásigyti visus fiskalinius árenginius, labiausiai tinkanèius tam tikram laukui. & nbsp; Tokios & nbsp; parduotuvës darbuotojai ir paslauga & nbsp; turi teisæ á paskutiná, kad pakeistø apmokëjimo programoje uþprogramuotà PVM sumà, kai atitinkami teisës aktai, pagal kuriuos pasikeièia mokesèiø vertë. Tik ágaliota tarnyba gali keisti kasos aparato diapazonà.

Kasos aparatas yra tik paprasta áranga, kuri gali bûti sugadinta, todël kiekvienas, kuris vykdo komercinæ ar aptarnavimo veiklà ir yra kasos aparatas, turi þinoti blogø pinigø priëmimo taisykles. Sugadintas kasos aparatas turi bûti kuo greièiau suremontuotas, jokios þalos prieþasties pojûtis ir tai, kaip ði þala patenka á tolesná parduotuvës veikimà. Galbût, pavyzdþiui, spausdintuvas yra neteisingas, o tai reiðkia, kad sàskaitoje atsispindi tik tekstas. Vis dëlto turbût neiðsamiai gautas mokestis turi bûti prieþastis, kodël mokesèiø inspekcija turi iðduoti já iðdavusiai bendrovei ágaliojimus!

Todël, kai tik stebime kasos aparato þalà, neturëtume patys jà taisyti. Sugadinti pinigai turëtø bûti laikinai neátraukti á parduotuvës knygà ir gauti ið papildomo kasos aparato ir, jei jo nëra, uþdarykite parduotuvæ, kol árenginys bus pataisytas. Kadangi kasos aparato gedimas gali sustabdyti visos parduotuvës darbà, kasos paslaugos veikia labai lengvai ir stengiasi reguliariai arba kuo greièiau paðalinti defektus. Taigi, nustaèius bet kokius kasos aparato defektus, mes negalime jo remontuoti namuose - paskambinti á tarnybà ir susitarti dël aptarnavimo techniko, arba tiesiogiai pervesti pinigus á tarnybos vietà, þinoma po to, kai ji buvo iðimta ir saugoma. Tokius procesus turëtume atlikti kuo greièiau, kad defektà bûtø galima suremontuoti ir kad jie galëtø sugráþti ið kasos.