Kasos kasos aparatas

Verslininkams, parduodantiems produktus ar pagalbà naudojant kasos aparatus, turi bûti kelios pareigos, trukdanèios joms. Registravimas kasos aparatø pagalba yra reguliuojamas artimiausiame pasaulyje. Atitinkami ástatymai ir sprendimai iðsamiai apibûdina kasos aparato naudotojo ir savininko ásipareigojimus. Novitus fiskalinës tarnybos gerai dirba tiek maþø, tiek dideliø parduotuviø grupëse. Ið karto po to, kai ásigijote árenginá, turite pasiraðyti sutartá su panaðia paslauga - paslauga ne tik atliks visus remonto darbus, bet ir bus fiskalizuota.

Turite ið anksto praneðti mokesèiø inspekcijai apie ðià naujà veiklà, nes jame turi dalyvauti ðio pavadinimo þmogus. Fiskalizacijos metu paslaugø darbuotojas spausdins ataskaità ið kasos, o mokesèiø inspekcijos darbuotojas parengs atitinkamà ataskaità. Ðie faktai, kuriuos investuotojas turi saugoti kasos aptarnavimo knygoje. Panaði procedûra taikoma ir kasos aparato fiskalinëje atmintyje. Verslininkas privalo turëti tik keletà naujø dalykø kasoje. Jis gali gyventi tik pridedant ar matuodamas produktus ar paslaugas. Vargu ar kas nors þino, kad kasos aparatu pagalba registruojamas ne tik produktø pardavimas, bet ir visos paslaugos. Ðiuos dalykus visiðkai reglamentuoja atitinkamas ástatymas, kuriame iðvardijamos profesijos ir veikla, kurioje bûtina grynieji pinigai. Dël to, kad nëra kasos aparato, ar dël to nebuvo uþregistruota pardavimo apimtis, mokesèiø inspekcija taiko grieþtas nuobaudas. Kasos aparato naudotojas taip pat turëtø turëti, kad kiekvienos dienos banke, bet taip pat ir savaitæ, mënesá ir metus, jis turëtø atspausdinti atitinkamà ataskaità, kurioje bûtø pateiktas iðsamus atitinkamame atsiskaitymo laikotarpiu parengtø veiksmø sàraðas. Tinkamø ataskaitø trûkumas tikriausiai taip pat egzistuoja kaip veiksnys, dël kurio ástaiga taiko bausmæ. Todël kiekvienas verslininkas savo sveèiams turëtø suteikti tinkamà mokymà kasoje. Nedaug verslininkø þino, kad jie taip pat turi atsargø fondà bet kurioje ið vietø, kur galima susipaþinti su pagrindiniu registru, nes jûs negalite sustabdyti pardavimo áraðymo net jei árenginys nepavyksta.