Kasos reglamentas

Ypaè svarbu uþtikrinti vietà, kurioje ji veikia. Tai plaèiai suprantamas saugumas, kuris pasireiðkia ávairiais aspektais ir skirtingais bûdais. Tarp jø bûtinai turëtumëte rasti apsaugà nuo atsitiktiniø ávykiø, pvz., Gaisro, potvyniø ar virðátampiø ir vagystës.

Tokie ávykiai yra daþnesni nei manote. Deja, jie yra vieðinami, todël yra pasirengusi, kad tai yra retos situacijos. & Nbsp; Tiesa ta, kad jei visa ði patirtis bûtø stipri, ji turëtø bûti perduota.

Pasitiki savimi ir tikëjimas, kuris kyla dël patirties trûkumo. Kol mes to nepadarysime, netikime, kad tai galima padaryti komandoje. Ir tai yra ypaè svarbi klaida.

Esama svarbios apsaugos ir rûpinasi mûsø darbo vieta kitø tipø nesëkmiø atþvilgiu.

Tai gali sukelti staigius apðvietimo nuostolius. Ar tai padës tokiam butui atlikti vaidmená? Þinoma, ne. Todël taip pat turëtumëte rûpintis tam tikru apðvietimu. Toks apðvietimas turëtø bûti suformuotas, jei pagrindinis paþeidimas yra & nbsp; arba & nbsp; Þinoma, svarbu, kad bûtø árengtas tinkamas avarinis apðvietimo ðviestuvas, kuris bus suvartotas prieð ávairius mechaninius paþeidimus. Jei taip pat sugadinsime avariná apðvietimà, tuomet bus galima susidoroti su tam tikro kambario apðvietimu. Ðtai kodël bûtinas originalus avarinio apðvietimo prieþiûra, jei tai bûtø virðijama, tai prireikus garantuotø priemonæ.