Kontroles proceduros 0 1 2 3

Ekonominë kontrolë yra neatsiejama kiekvienos pagrindinës ámonës kontrolës dalis. Kontrolë perima finansiniø metodø paklausos nustatymà, ámonës finansavimo metodø pelningumà, sànaudas ir pelnà, finansiná likvidumà ir kapitalo investicijø efektyvumo vertinimà.

Kontrolæ galima suskirstyti á tris etapus:- planavimas,- ágyvendinimas,- kontrolë.

Pirmà kartà kontrolë buvo vykdoma trisdeðimtøjø JAV. Jis nukentëjo nuo senojo þemyno, visø pirma dël Vokietijos bendroviø. Mes galime stebëti jos sistemingà plëtrà nuo 1950-øjø. Jis atvyko á artimiausià pasaulá daugiausia dël tarptautiniø korporacijø filialo, nors dar populiaresnës grupës ir vidutinës ámonës, kartais net ne visai sàmoningai, pradeda diegti kontrolës priemones. Galite lengvai patikrinti, ar kontroliuodami mes einame á darbà visur, kur ðie aspektai pasirodo pirmaujant:

Denta Seal

- Decentralizuota kontrolës sistema korporacijoje, \ t- Ámonë siekia uþdirbti grieþtai apibrëþtus tikslus,- Ádiegta motyvacinë sistema, kuria siekiama, kad ámonë veiktø efektyviau,- atliekama valdymo apskaita, dël kurios naudojami racionalûs finansiniai sprendimai;- gerai valdoma informacijos rinkimo sistema,

Finansinës kontrolës taisykliø ávedimas á ámonæ automatiðkai uþtikrina geleþinkelio formà. Koreguojama organizacinë struktûra, finansiniø atsiskaitymø sistema ir tekstø apyvarta ámonëje. Tinkamos finansinës kontrolës atlikimas nëra papildomas be tinkamø IT programø. Finansø kontrolëje ypatingas dëmesys skiriamas efektyviam ámonës valdymui, o ne tada, kai turime atsisakyti vadovybës apskaitos.