Lietimui jautrus ekranas

„GASTRO POS“ yra programa, kuri suteikia jums tvirtà ir intuityvø pardavimø, sukurtø nedideliais judesiais per jutikliná ekranà. Kaip geras kulinarinio nardymo planas, jis puikiai vertina pirmaujanèius restoranø virëjus. Jo intuityvus personalas dalyvauja padavëjø knygoje ir taip palengvina naujø þmoniø mokymà.

Dël labai paprastos, intuityvios operacijos nereikia brangiø ir ilgalaikiø treniruoèiø ir labai naudingo jutiklinio ekrano, susijusio su puikiu funkcijø pasiûlymu, panaudojimo, daug jos veiktø trumpose, vienose patalpose, bet ir gastronomijoje.

Individualus funkcijø pasirinkimasDidelio darbo ir moduliø dëka GASTRO POS yra labai jautri sistema, kurià gausime aikðtëje. Priklausomai nuo vietovës profilio, tai yra baras, baras ar net restoranas, galite tinkinti ir pritaikyti pasirinktis, kurios bus patogiausios jûsø poreikiams.

saugumasPrisijungimas prie savo darbuotojø, ávesdami unikalø kodà, pirðtø atspaudus ar naudojant magnetinæ kortelæ, taip pat leidþia visiðkai stebëti savo laikà, kada ir kokie vaisiai sukuriami. Priklausomai nuo pozicijos, taip pat galite nustatyti perþiûros parinktis taip, kad jis bûtø pritaikytas asmens teisëms, pavyzdþiui, padavëjas mato tik pardavimus, vadybininkas mato pardavimus ir iðraðo sàskaitas faktûras, darbdavys turi visas galimybes. „GASTRO POS“ leidþia sumaþinti nuosavybës nuostolius ir padidinti pelnà. Pos gastro programa palengvina ir tvarko gastronomijos sàskaitas.

Programos privalumai:

jutiklinio ekrano palaikymas su keliais paspaudimais;ekrano pritaikymas prie konkreèiø poreikiø;sàskaitø faktûrø ir pavedimø kontrolë;skaidriai suprojektuotas iðkaulinëjimo ekranas;vaizdinis kambario pristatymas;padavëjo atsiskaitymas bet kuriuo metu;taupyti darbo laikà;jokiø sunkumø keisti patiekalus;bendradarbiavimas su virtuve;uþsakymø ir sàskaitø patikrinimas;lanksti kainø formavimas;nustatytø nuolaidø kontrolë;Vieðbuèio metodø ir priedø laikymasis specialiosioms uþduotims.