Mados dou mamai ir tevui

Praëjusá ðeðtadiená buvo pristatytas naujausias vietinës aprangos gamintojo rinkinys. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai paruoðë bûsimam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Ðou buvo rafinuotas tamsiausiu laiku, o pilnatvë buvo parengta be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø funkcija buvo naudojama visiðkai normaliems ir erdviems audiniams su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai atsakydami á nërimà. Be to, jie dþiaugësi nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pûkais ir siuvinëtais bikinais. Ðiltiems drabuþiams, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su plaèiomis briaunomis, dekoruotomis nëriniais ir gëlëmis.Po parodos buvo sukurtas graþus vestuviø suknelë aukcione, kuriam buvo suteikta nauja galimybë. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo iðpirkti keli naujausios kolekcijos drabuþiai. Ið ðio aukciono gautos pajamos bus paliktos mûsø vaikø namams. Pabrëþtina, kad bendrovë mielai remia ávairius gerus ir gerus iðteklius. Jos savininkai jau ne kartà sukûrë parduoti skirtus produktus, o kai pardavimo objektas buvo net apsilankymas tam tikroje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija ateis á parduotuves dabar geguþës pradþioje. Be to, jis praneðë, kad ðis pavadinimas svarsto galimybæ pradëti elektroninæ prekybà, kurioje bûtø populiarûs skirtingi nei stacionariø interesø rinkiniai.Ðeimos drabuþiø þenklas yra gërimas tarp svarbiausiø drabuþiø gamintojø ðioje vietovëje. Ðalyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma, daug lengviausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ði kompanija vykdo kolekcijas, suderintas su centriniais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos pasiþymi tokiu plaèiu pripaþinimu, kad iki parduotuvës pradþios rytà jie yra pasiruoðæ ilgai. Ðios kolekcijos vyksta ðià dienà.Ðios ámonës produktus daugelá metø plaèiai vertino vartotojai, taip pat ir kampe, ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nesugeba paminëti daugelio pasiekimø, kuriuos ji siekia, ir kurie bando padaryti rezultatus geriausius.

Þr. Mûsø parduotuvæ: vienkartinë aprangos vaistinë