Mbs 10 mikroskopas

Kolposkopà iðrado Hansas Hinselmannas tûkstantis devyni ðimtai dvideðimt penktaisiais metais. Tai ginekologinis paieðkos aparatas, kuris þiûri ir rûpinasi mikroskopu, tai yra, sumontavus læðá, atitinkamam gydytojui leidþiama atlikti specialø moterø reprodukciniø organø tyrimà.

Tai labiausiai struktûrizuota, kad bûtø galima iðtirti gimdos kaklelio vulvos, makðties, apatinës hipofizës ir paties gimdos kaklelio tyrimus. Ðis árenginys suteikia trumpà laikà, nes tik kelios minutës atpaþásta, ar tam tikras moters organas yra rizikuojamas susirgti, t. Y. Ne, ar jie atlieka bet kokius vëþio pokyèius, t. Vëþys ðiandien yra sunkiausia ið visø ligø. Nepaisant vaistø paþangos dabartiniais laikais, jis vis dar nëra lengvai iðgydomas, jei aptinkamas per vëlai. Todël, be standartiniø ginekologiniø tyrimø, kuriø nepakanka norint rasti ankstyvà neoplastiniø pokyèiø stadijà, daugybë naujø bandymø, pavyzdþiui, citologiniai árodymai. Todël tai yra supratimas, galintis aptikti neoplastinius pokyèius septyniasdeðimt procentø. Kolposkopija, kuri atliekama naudojant áranká, vadinamà kolposkopu, yra daug efektyvesnë, nes suteikia daugiau kaip devyniasdeðimt procentø tikimybës susirasti vëþá savo pradiniame etape. Kodël taip svarbu? Nes tik ankstyvajame, maþiausiame neoplastiniø pakitimø etape, tai yra ðimtu procentø iðgydoma, ir kas daug paþengusi, tuo jaunesnis þmogus turi galimybæ gyventi. Mokslininkai medicinos srityje, taip pat specialistas, uþsiimantis ginekologijos ir moterø lytiniø organø navikø tema, teigia, kad verta derinti abu tyrimo metodus, t. Y. Atlikti citologiná tyrimà ir kolposkopo tyrimà. Ið tiesø tai yra ðimtu procentø greito vëþio nustatymo ir beveik tikro jo iðgydymo garantija. Ðtai kodël tyrinëju bent kartà per ketvirtá.