Mesmales bandymas

Ar daþnai valgote maltas mësos ar sultingas tataras su kiauðiniais? Jei taip, þinote, kaip paruoðti maistà. Vilkas mësai arba visiems, norintiems kûno maðinà, suteiktø mums bûdà mësai supjaustyti ir malti. Mësa tokioje partijoje puikiai pridedama prie kitø patiekalø, o ne áprastø, neapdorotø mësos gabalø.

Kaip jûs aplankëte savo moèiutæ, taigi, jûs tikrai prisimenate, kada ji naudojo toká maþà prietaisà ðiuolaikiniame plane. Að paraðiau savo mësà á gerklæ, o maðina ilgà laikà jà sugërë, tada iðtraukë kûnà originaliame asmenyje ið naujos pusës, o ne ten. Jie taip pat nustebino mus, kad nenorime á já ádëti pirðtø, nes tai mums bûtø blogai. Mes taip pat galëtume pasibjaurëti dël ðio prietaiso iðvaizdos. Ir tada jie valgë já skoniu.Vilkai tuo paèiu metu mesti á maitinimo pramonæ, pavyzdþiui, restoranus, restoranus ir barus. Ðvieþiai apdorotas kûnas yra vertingas veiksnys. Tai yra mûsø patalpø vitrina.Tradiciniai vilkai taip pat naudojami ðiandien. Jie gali bûti elektra varomi arba fiziðkai maitinami. Tai dar vienas pigiau, bet ar naudingiau? Ji praðo mûsø fiziniø pastangø. Taèiau ðis skaièius susijæs su jo paprastumu. Tipiðka maðina pagaminta ið pjovimo pasirinkimo, kurá naudoja ávairaus storio, trikotaþo ir peilio organizacijos. Gerklë yra vieta, kur mes ádëjome mësà. Viduryje yra sraigë, kurios dëka jûsø mësa yra raktas á vietà, kur jis supjaustytas. Atsiveria ávairiø dydþiø maðinos. Kai spëjame, skerdyklose jie uþims tà didesná matmená nei neþinomose vietose, nes tie patys kûnai naudojami ir vëliau veþami ir parduodami ávairiose patalpose. Tuomet ðios sritys gali padaryti daugiau savarankiðkai.