Modulis kesehatan programa haji

„Enova“ programoje yra daug moduliø, kurie gali bûti nepakeièiami korporacijoje ar ámonëje daugeliui jo esanèiø elementø. Þmogiðkøjø iðtekliø modulis ir darbo uþmokestis padeda fiksuoti þmogiðkøjø iðtekliø duomenis, apskaièiuoti atlyginimus, mokesèius, socialinio draudimo ámokas ir kt. Jis yra tiksliai atnaujintas atsiþvelgiant á ðiandienos svarbius Lenkijos teisës aktus. Jà apibrëþia skaidri ir patogi grafinë sàsaja, panaðiai kaip ir MS Office paketas.

PsorilaxPsorilax Veiksmingas psoriazės simptomų sprendimas

Mokesèiø knygos modulis yra ir yra atsakingas uþ bendrovës aptarnavimà dokumentø áraðymo, apskaitos ir ðiø bei ankstesniø ataskaitø rengimo poþiûriu. Su savo vaikais atliekami visi KPIR pareiðkimai, atsiskaitymai ir áraðai. Jis padeda ir áraðo valiutø atsiskaitymus automatiðkai apskaièiuodamas valiutø keitimo skirtumus.Inventoriaus knyga leidþia pirkëjams registruoti su ilgalaikiu turtu susijusius ávykius. Modulis galioja tiek nematerialiojo turto, tiek árangos áraðams. Galima parengti konkretø ávykiø, susijusiø su ðiomis priemonëmis, tvarkaraðtá. Galite pradëti dirbti su elementu per tam tikrà ataskaitiniø metø laikotarpá.Sàskaitos faktûros modulis dalyvauja iðduodant pardavimo dokumentus ir nustatant kainoraðèius bei gaunant þinias apie verslo partnerius. „Handel“ programa padeda savo klientams iðduoti pirkimo ir pardavimo dokumentus, tvarko uþsakymø ir parduotuviø operacijas.Ypaè svarbus modulis yra CRM (Customer Relations Management. Jis registruoja þinias apie klientus, bet taip pat teikia paramà nuomai ir aptarnavimui. „Trade Book“ programoje numatyta skelbti, dokumentuoti ir paruoðti kitø tipø ataskaitas. Ði priemonë þymiai pagerina buhalteriø kasdiená darbà.Paskutinis „Enova“ programos modulis - verslo delegacijos taip pat yra ápareigotos padëti tarnybai ir skaièiuoti vidaus ir kitas delegacijas. Ilgainiui jis keièia ámonës darbà. „Enova“ kainoraðtis taikomas kiekvienai ámonei. Veiksniai, á kuriuos atsiþvelgiama atsiþvelgiant á ámonës dydá ir moduliø pasirinkimà. Taip pat galima ásigyti 3 versijas: sidabro, gero ir platinos.