Oro filtras 1 9 tdi kaina

Atex dulkiø iðtraukimas arba dulkiø separatoriai, pagaminti pagal atex direktyvà, yra pernelyg svarbûs karðtoms dujoms, susidaranèioms dël atliekø deginimo, filtruoti. Ðis procesas taupo energijà dël atgautos ðilumos.

Flexa Plus Optima

Ðiltos, sunkios ir kenksmingos dujos kenkia sveikatai ir vietai. Mûsø padalinys siûlo platø medþiagø ir sprendimø asortimentà, kad galëtume pasiûlyti daug pavojingø ar ðiltø dujø. Karðtosios techninës dujos paprastai iðmetamos degimo procesuose, taip pat iðlydytø metalø, labai daþnai geleþies, spalvotøjø ir aliuminio, apdorojime. Karðto dujø filtravimui reikia prieð tai auðinti, iðlaikant auðintuvus ar ðilumokaièius. Ðiluma greièiausiai gyvens, kad taupytø energijà. Mûsø kompanija siûlo sprendimus karðtø dujø perdavimui, be kita ko, tam tikriems namams ir procesams: liejykloms, lydymo krosnims, biomasës ðildymo árenginiams ir atliekø deginimui.

Naftos rûkas blogai veikia maðinø operatoriø sveikatà, jis sukelia technikos iðkraipymus ir kaupiasi visoje darbo zonoje, todël substratas ir apdoroti pavirðiai yra slidûs.

Beveik visos apdirbimo operacijos derinamos su tam tikru kiekiu alyvos rûko. Alyvos rûkas yra aerozolis, kuris vyksta sëkmingai naudojant alyvà auðinimo skysèiuose ar tepaluose apdirbant metalus ir papildomai atskirus plastikus. Problema taip pat yra konteinerio iðgarinimas su metalo droþlëmis.

Atsikratyti automobilio iðmetamøjø terðalø leidþiama paðalinti savo þmoniø sveikatai kylanèius pavojus ir iðlaikyti savo organizacijà bei namus reikiamoje vietoje.

Átraukus vidaus degimo variklius transporto priemonëse uþdarose patalpose, daþniausiai dëmesys skiriamas automobilio iðmetamøjø dujø iðmetimo poreikiui. Labai svarbu sau pristatyti, kaip per trumpà laikà nuo ðalto variklio paleidimo automobilio iðmetamøjø dujø koncentracija uþdaroje sistemoje gali tapti toksiðka. Tada tai tik per kelias minutes.