Parduotuve ir kasos aparatai

Ar galima parduoti kasos aparatà? Tai ámanoma, bet tik tada, kai jis yra patikrintas ir paprastai per tam tikro gamintojo aptarnavimo ámonæ, nes jie yra suinteresuoti pirkti naudojamus kasos aparatus. Pigûs ir naudojami fiskaliniai registrai gali bûti ieðkomi tam tikro gamintojo ágaliotuose taðkuose. Kasos aparatas taip pat gali bûti lengvai paðalintas á metalo lauþà. O jei kasos aparatai yra labai ádomûs, tokie stiprûs parduoti kitai ámonei.

Taisyklëse dël registracijos èekiø nëra jokiø aiðkiø taisykliø, kuriomis mokesèiø mokëtojø bylos, susijusios su finansiniais kasos aparatais, bûtø baigtos, kai baigiamas jo verslo darbas. Në viena ið pagrindiniø nuostatø nedraudþia mokesèiø mokëtojui parduoti naudojamo kasos, kuri yra jos nuosavybë. Tà paèià pozicijà ketinama laikyti individualiu vaidmeniu, kuris buvo uþregistruotas 2012 m. Rugpjûèio 23 d. Numeriu ITPP1 / 443-662 / 12 / KM, kuriame Bidgoðèo mokesèiø rûmø direktorius pareiðkë, kad po kasos aparatø paðalinimo ið tikslo ir visø nustatytø formalumø ástatymø nuostatos, kasos aparatø potvarkis yra mokesèiø mokëtojo vaidmuo. Todël jis neturi jokiø kliûèiø, kad galëtø bûti fiziðkai paþeistas tam tikroje situacijoje arba bûtø parduodamas kitai bendrovei. Taèiau darbe atskleidþiama, kad niekas, iðskyrus gamintojà, uþima naudingà kasos pirkimà. Todël egzistuoja faktas, kad registracijos biuras yra specialios paskirties prietaisas, o jo struktûra, veikimas, taip pat mokesèiø mokëtojo naudojimo bûdas yra labai giliai áraðytas á kasos aparatus reglamentuojanèias taisykles. Ðiø taisykliø stiprumà gali kelti tik ágalioti vidaus gamintojai ir subjektai, veikiantys Bendrijos viduje ásigyjant ar importuojant kasos aparatus, kurie naudojasi centrinës priemoniø biuro pirmininko patvirtinimu, kad jø siûlomi kasos aparatai atitinka funkcijas, apraðytas 2 straipsnyje. 111 par. 6a ir kriterijai bei sàlygos, kurias jie turi mokëti. Todël, jei mokesèiø mokëtojas nori perparduoti kasà kitai bendrovei, bûtø aiðku, kad ðá sprendimà bûtø galima aptarti su tinkama kasos tarnyba, kuri ávertins, ar ði suma atitinka PVM sprendimo reikalavimus ir ar gali bûti ádiegtas naujas fiskalinis modulis.