Pirmasis darbas mokykloje

https://ecuproduct.com/lt/ecoslim-isreiksti-kelia-plonas-figurai/

Daugelis sveèiø nusprendþia dël ávairiø prieþasèiø uþ kitos ðalies ribø. Jis to nepraðo, kad jiems nereikëtø bûti paþenklinti Lenkijos pilietybe arba jie neturi idëjos gráþti á savo ðalá. Yra daugiau þmoniø, kurie, perkeldami á uþsiená, nori nusipirkti nuomojamo turto. & Nbsp Þmonës, dirbantys uþ Lenkijos Respublikos ribø, gali kreiptis dël hipotekos Lenkijoje, bet ne dël þemës sklypø ásigijimo savo ðalyje, bet uþ savo pajëgumø ribø. Taèiau yra puiku, kad jie nori ávykdyti kaþkà kita, nei Lenkijoje.

Visø pirma, kai kurie bankai leidþia pateikti hipotekos paraiðkà tik tiems asmenims, kurie gauna uþdirbtø pinigø iðmokas á Lenkijos banko banko sàskaità. Kaip þinote, kartais sunku, nes kitos ámonës pervedamos tik á asmenines sàskaitas, áterptas á vietinius bankus, arba á patikrinimø statybà. Tokiais atvejais turëtumëte papraðyti papildomos dokumentacijos apie savo stipriàsias pajamas. Be to, naðumo reikalavimai yra didesni tiems, kurie atlieka pasirinkimo galimybæ kai kuriems jø laimëjimams. Taip, vyrams, dirbantiems uþ ðalies ribø, bet vis dar Europos Sàjungos ðalyje, bankas padidins 20 proc. Nekilnojamojo turto kainø dalá (Lenkijoje vyrams, kitam ánaðui á 2014 m. Yra tik 5 proc., O moterims, dirbanèioms 2014 m. Amerikoje - savo indëlio vertë bus 50%.

Þinoma, bankams greièiausiai reikës hipotekos ágijimui reikalingø dokumentø vertimo, t. Y. Gimimo liudijimo, dokumento, patvirtinanèio, kad teismas sutinka su savininku, ir santuokos liudijimà. Hipotekinës paskolos vertimà galima praðyti vertimo biure, kuris specializuojasi ekonominiø ir profesiniø vertimø srityje. Biurø pasiûlà galima rasti internetinëse kortelëse, kaip ir po pasirinkto vertëjo. Bankai, kuriems nereikia pateikti bûsto paskolai gauti reikalingø dokumentø, yra „Nordea“ ir „Deutsche Bank“.