Pramonines saugos plydys

Saugos ir darbo apsaugos klausimai ðiame sektoriuje daugiausia derinami su gamtine aplinka. Pabandykime parodyti, kaip ES normalizavo su pramonës sauga susijusius reglamentus, remdamasi atvejo tyrimu - & nbsp; atex atvejø tyrimais.

Atsiþvelgiant á tai, kad didþiulë maðinø ir árankiø grupë yra ágaliota kurti veiklà akmens angliø kasyklose, kuriose gali atsirasti metano ir anglies dulkiø sprogimo grësmë, Direktyvoje 94/9 / EB konkreèiai aptariamas paskutinis grësmës.

1994 m. Kovo mën. Europos Parlamentas ir Taryba priëmë vadinamàjá naujas sprendimas 94/9 / EC, numatytas reglamentuojant valstybiø nariø teisines nuostatas dël prietaisø ir apsaugos bûdø, kurie yra naudingi potencialiai sprogimo rizikai, kuri vadinama „atex“ direktyva. & nbsp; & nbsp; Ágyvendinant Romos sutarties 100a straipsnio nuostatas, pagrindinis ðios direktyvos tikslas Ðis principas yra uþtikrinti sklandø prekiø srautà, kuris uþtikrins aukðtà apsaugos nuo sprogimo lygá. Taèiau ði informacija nebuvo pagrindinë sprogimo apsaugos suderinimo Europos grupëje ðuolis. Beveik dvideðimt metø þmonës turëjo prisitaikyti prie keliø vadinamøjø vadinamøjø principø senas poþiûris á laisvà prekybà prekëmis, jau átrauktas á ATEX principà.

Direktyva 94/9 / EB buvo átraukta á techninæ prieþiûrà nuo 2003 m. Liepos 1 d., Pakeièianti senojo poþiûrio direktyvas 76/117 / EEB ir 79/196 / EEB dël elektros árenginiø, kurie á þemæ patenka á pavirðius, kuriems kyla sprogimo pavojus. 82/130 / EEB, kuri uþima elektros árenginius, eksploatuojamus ðalia sprogimo pavojaus zonø dujø kasyklose. Pagal senàjá metodà atliktø patvirtinimø vertinimo procedûros buvo susijusios su elektriniais árankiais, kurie norëjo ágyvendinti visus aiðkiai apibrëþtus saugos reikalavimus. Tyrimai parodë, kad elektriniai indai yra tik uþdegimo ðaltinis pusëje atvejø. Atsiþvelgiant á tai, senojo poþiûrio á grësmes tik elektrinio pobûdþio direktyvos yra kelios pakankamos, kad bûtø pasiektas didþiausias apsaugos lygis, kurio pageidaujama pagal Romos sutarties 100a taisyklæ.