Pramoniniai dulkio siurbliai bosch allegro

Vietose, kuriose buvo didelis dulkumas, turëjau milteliø daþø, medþio droþliø, didelë sprogimo tikimybë. Ðtai kodël visose pramonës ámonëse yra reikalingi geri árenginiai, skirti atex diegimui (atex instaliacijai, kurie ketina atleisti nuo darbo erdvës ir atmosferos taip pat atsirandanèià tarðà.Tokie árenginiai turëtø bûti saugûs árenginiai, t.Reikia galvoti apie ðvarà, naudoti pramoninius dulkiø siurblius, kurie paðalins sukauptas dulkes ið grindø, sistemingai valo statybà ir nelaikys nesuskaièiuojamoje tarðos dozëje.Dulkiø iðtraukimo sistema turi bûti áþeminta, savaime nereikia iðleisti elektrostatiniø krûviø, o tai greièiausiai suteiks kibirkðtá ir sprogimà. Vamzdþiø kanalai turi bûti siûti, kai sieneliø storis yra 2 arba 3 mm, o tai nereiðkia erozijos.Ventiliatoriai ir filtrai, naudojami tokiuose árenginiuose, yra atsparûs sprogimui, ir yra laikomi veiksminga apsauga nuo & nbsp;Tai gera idëja pateikti dulkiø iðtraukimo sistemas, kibirkðtis ir gaisro gesinimo sistemas, ir tokiu bûdu ji prieðinasi bûsimam sprogimui. Visa tai turëtø bûti suderinta ir suderinta su atex patarimais. Be to, sumontuotos sluoksniai, atsparûs ugnies perëjimui per árenginá, lengvi sklendës ir savaiminio valymo stiliai, uþtikrinantys ilgà dulkiø intensyvumà konstrukcijoje.Tokie kambariai, nepaisant tiek daug apsaugos, vis dar yra didelës rizikos kambariai, nors jie atitinka visas vertybes ir yra bendri su tam tikromis direktyvomis, todël turëtø bûti tiek maþai, kiek tik tie, kurie dirba tokiose vietose.Visø normø ir kiekiø laikymasis yra svarbiausias dalykas, o galimo protrûkio prieþasèiø ðalinimas yra prioritetas.Visi árenginiai ir priedai, kuriems taikoma „ATEX“ direktyva, yra sukuriami naudojant tiesioginius, mëgstamus þenklus ir patvirtinimus, patekusius á prietaiso darbo patalpà.Maðinos, árangos árenginiai, kuriems taikoma minëta direktyva, skaièiuojamos dviem grupëmis:dirbantys kasyboje,sëdi kituose apartamentuose.Ði ypaè svarbi direktyva saugo visas ámones.