Psichologinio tyrimo forumas

Profesijos pasirinkimas neatitinka paprasèiausio atvejo, nebent mes manome, kad yra nepaprastai tinkama atlikti tam tikrai veiklai priskirtas funkcijas. Dar daugiau þmoniø nusprendþia studijuoti psichologijà, nes ði dalis prilygsta mums visais trukmës aspektais ir yra daug psichologø paklausos mokslø, klinikø ir net aplinkoje, rinkodaros, reklamos, politikos ar derybø srityse.

Darbas kaip psichologas yra labai ádomus susidomëjimas, nes tai svarbiausia yra kaþkas su darbuotojais, ir visi mes sukuriame unikalø áspûdá. Svarbiausia ðioje praktikoje yra gebëjimas klausytis ir neðaliðkumas. Visø pirma psichologai savo klinikose kiekvienà dienà susiduria su skirtingomis problemomis, naudojanèiomis skurdà, alkoholizmà, socialinæ atskirtá ar smurtà grupëje. Yra tikrai pozicijø, kuriø negalima laikyti abejingai, bet jûs negalite ásitraukti emociðkai. Todël vienintelis patarimas yra pokalbis, kuris suteiks tam tikram vienetui galimybæ iðblaðkyti susiþavëjusias emocijas ir ieðkoti teisingos ir labiausiai tam tikro asmens nuomonës.Kartais vienas posëdis aiðkiai parodo aklavietæ ir kartais kasdien vyksta sistemingi vizitai. Psichologas, be savo þiniø, kurias jis naudojosi susitikimuose su pacientais, rodo ir atitinkamos institucijos, bendradarbiaujanèios su psichologine konsultacija, kurios kreipiasi á konkretø faktà, taip pat gali padaryti daug tam tikru momentu nei vienas psichologas. Vis daþniau pasitaikanti prieþastis, kodël gráþta á psichologus, yra visur esantis stresas, kuris neleidþia mums kasdien veikti.

Catch Me, Patch Me!Catch Me, Patch Me! Novatoriškas būdas numesti svorio

Vaikø sëkmei jo motyvas yra kai kuriø tëvø paþinimo ir noro stoka, problemos mokykloje, bendraamþiø akcentavimo stoka ir daþnai su stimuliatoriais susijusios problemos. Savo ruoþtu jø rûpesèiø suaugusieji neturi poilsio, laiko reikalaujanèio darbo, finansø ir ðeimos problemø. Apsilankymas psichologe turi gerà pradþià teigiamam þlugimui ir leidþia mums pajusti, kad esame ne vieni.