Renovacijos ir statybos amones valdyma

Lenkø vardo laikymas paprastai yra ilgas pareigø sàraðas. Todël geras verslo planas ir finansinis pagrindas, o ne viskas, bûsimasis verslininkas taip pat turi atlikti daug formalumø netgi Iþdo pavadinime.

Jei ketinate siûlyti produktus ar teikti paslaugas fiziniams asmenims, jûs privalote gauti „postnet revo“ fiskalinæ kiðenæ. Tai taikoma maþoms parduotuvëms, dideliems prekybos centrams, taip pat kirpëjams, gydytojams ar groþio salonams.

Turite prisiminti, kad vienas pirkimas kasos aparate posnet revo & nbsp; tai tik pradþia. Svarbus ir bûtinas procesas yra pateikti kasos aparatà Mokesèiø tarnybai. Jis vyksta trimis etapais.

Etapo numeriuose Tarnybai turëtø bûti praneðta apie kasos aparatø skaièiø ir jø naudojimo svarbà (tikslus adresas. Tokios raðytinës galimybës yra bûtinos, kad þmonës galëtø tvarkyti áraðus. Verta pridurti, kad sëkmingai turint tik vienà kasos aparatà, ðis etapas gali bûti praleistas.

Laiku, jei galime susidoroti su ðios tarybos perkëlimu á Tarnybà, mes galime atsakyti uþ kasos fiskalizavimà. Svarbu, kad ðis procesas vyktø tik dalyvaujant tarnybos darbuotojui. Kas tai yra? Trumpai tariant, apie eismo registracijos parengimà ir árenginio atminties atidarymà. Be ðio laikotarpio kasos aparatas tiesiog neatspindi mûsø uþduoties.

Treèiasis - galutinis etapas - oficialus kasos aparato taikymas Iþdo pavadinime. Visø pirma, jis turëtø uþpildyti dviejø daliø dokumentà ir perduoti já svarbioje dalyje. Tik galiausiai galime teisëtai registruoti apyvartà.

Visø etapø ir formø uþbaigimas yra tas pats, taèiau kasos aparatas turi bûti periodiðkai aptarnaujamas. Ûkio subjekto pareiga - techninë prietaiso apþiûra, atliekama ne reèiau kaip kas dvejus metus. Daugelis kasos - automatiðkai - treniruoja ir kaþkaip primena verslininkui apie artëjanèià kitos perþiûros datà, dabartiniams paslaugø þenklams, kurie ádëti á prietaisà lipdukà su data. Tokie priminimai, nepaisant pasirodymø, yra labai teigiami. Terminas yra lengva pamirðti. Taigi pokyèiai gali bûti naudingi didelëms finansinëms pasekmëms. Kartu su Lenkijos ástatymu privalomas techninis patikrinimas vëluoja ágyvendinti finansiná nusikaltimà, dël kurio mes galime bûti baudþiamas.

Atsiþvelgiant á pirmiau minëtus aspektus, perkant kasos aparatà verta pabandyti, arba bendrovë taip pat siûlo visapusiðkà aptarnavimà.