Rudens mados dou darthelyje

Ðeðtadiená ávyko naujausiø vietiniø drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai parengë privalomam sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou gyveno grieþèiausiai ir viskas baigësi be jokiø kliûèiø. Viduje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø funkcija buvo naudojama tik natûraliems ir erdviems audiniams su geromis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti ið nërimo. Be jø, jie taip pat dþiaugësi nëriniais, romantiðkomis suknelëmis, taip pat palaidinukais su grioveliais ir siuvinëtais bikinais. Rimtiems drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su geromis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir originaliomis gëlëmis.Po ðou ávyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, daugiausia skirtas ðiai ceremonijai. Suknelë buvo mokama asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduodami keli paskutinës kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið paties pardavimo, bus nustatytos kaip nepriklausomas vaikø namai. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius labdaros ir efektyvius veiksmus. Jos darbdaviai pakartotinai gráþo á mûsø gaminiø pardavimà ir, kai aukciono objektas buvo net apsilankymas bet kurioje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija bus pateikta tik geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë svarsto galimybæ sukurti kompiuterinæ prekybà, kurioje bûtø naudingos atvirkðtinës kolekcijos nei stacionariosiose parduotuvëse.Mûsø paèiø drabuþiø kompanija yra viena ið natûraliausiø drabuþiø gamintojø. Visame regione yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma daugiausiai patraukliø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà kartais ðis pavadinimas suteikia kolekcijas bendradarbiaujant su centriniais Lenkijos dizaineriais. Þinoma, ðios kolekcijos yra labai vertinamos, kad dar prieð pradedant parduotuvæ jie yra pasirengæ vienà kilometrà eilëmis nuo vieno ryto. Ðios kolekcijos iðëjo tà dienà.Naujosios bendrovës rezultatai jau daugelá metø buvo labai populiarûs tiek ðalyje, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nesugeba paminëti gautø apdovanojimø galios, ir tai, kad rezultatai yra aukðèiausios kokybës.

Perþiûrëkite savo parduotuvæ: Haccp vienkartinius drabuþius