Saskaito fakturo idradymo programa

Sàskaitø faktûrø iðraðymo programa leidþia jums ádëti ávairiø tipø atsiskaitymo medþiagas á greità, sklandø ir pritaikytà formà. „Comarch ERP Optima“ sàskaitø faktûrø modulis toli graþu nëra prieinamas. Dël to galite ádëti tekstus á tam tikrà valiutà.

Paraiðka yra plaèiai sinchronizuota su kitais „Comarch“ sistemos elementais. Þinoma, atnaujinama viso, o tai yra paprasta apskaitos paslauga. Naudodamiesi funkcionalumu (pardavimo ir pirkimo parinktimis, þiniatinklio dokumentø mainais ðis elementas pasirenka geriausià ðio tipo gaminiø pasirinkimà.Papildoma priemonë, kuri yra specialus pardavimø langas, leidþia jums pateikti bet kokius patarimus ir medþiagas, susijusias su konkreèiu rangovu. Tai labai naudingas sprendimas buhalteriams. Be to, ði idëja turi spausdinimo funkcijà. Viskas perka, kelias labai palengvina ámonës ar ámonës veikimà ir daro darbà malonesná.„Comarch ERP Optima Invoices“ programa ypaè tinka maþoms ir vidutinëms ámonëms, kur apskaitos skyrius nëra gausus ir þmonëms reikia naudos bei pagalbos. Sàskaitos faktûros modulis yra tik toks darbas kaip skelbimo ir sàskaitø faktûrø iðraðymo programa, kuri palengvina darbuotojø darbà ir riboja klaidø galimybæ. Programa leidþia greitai iðraðyti sàskaitas su jø neatidëliotinu koregavimu ir spausdinimo galimybe.„Comarch ERP Optima“ sàskaitø faktûrø iðraðymo programinë áranga leis: iðleisti pardavimo ir pirkimo sàskaitas, fiskalizuoti fizinëms moterims, tvarkyti visus sandorius PLN ir uþsienio valiutomis, iðleisti taisomuosius dokumentus (koregavimai: kiekis, duomenys, vertës kaina, PVM tarifas, nuolaida ir kt. , pirkimas ir pardavimas su standartinëmis mokëjimo formomis (banko pavedimu, kompensacija, grynaisiais pinigais, taip pat kliento nurodyta programine áranga ir paslaugø bei klientø registru.