Sistemos gedimo daltinis

Mikroskopø kameros - kartu su kompanija - kameros su labai subtiliais matmenimis. Jie taip pat gali bûti naudojami laboratorijose, o parodose.

Produkto rodymas mikroskopiniais fotoaparatais yra lengvai naudojamas atliekant kità cheminiø preparatø ir agentø metodà. Fotoaparatas prijungtas prie mikroskopo, prie kompiuterio arba tiesiog prie monitoriaus ar ekrano. Dël ðios prieþasties viskas, kas „mato“, yra didesnë klientø grupei aiðki. Þinoma, prisijungus prie kompiuterio vaizdas gali bûti iðsaugotas. Fotoaparato montavimas prie mikroskopo atliekamas arba su specialia okuliaru, arba ádedamas á rimtà optinæ jungtá. Verta paminëti, kad daugelis ðio modelio tikslø yra parduodami su programine áranga, kuri suteikia jø galimybiø sumas - tai ádomu, be kita ko, matavimo funkcijos.

Vaizdo demonstravimas su mikroskopo fotoaparatais ásigys ne tik tiesioginio vaizdo perþiûrà, bet ir jos sustabdymà bet kuriuo metu. Su ilgesniais eksperimentais, galite programuoti fotoaparatà, kad bûtø galima áraðyti per pasikeitimus perþiûros vietoje arba per tam tikrà laiko tarpà judant pasirinktu laiku.

Daugelis kamerø taip pat turi papildomø funkcijø, pvz., Vaizdo áraðymo, vertikalaus atvaizdavimo ir kalibravimo arba kalibravimo pagal pateiktus parametrus. Tokio fotoaparato kaina, be kita ko, priklauso nuo jos jautrumo ir papildomø funkcijø, kuriomis gamintojas jà aprûpina. Ðio modelio pigiausi mikroskopo fotoaparatai yra keliø ðimtø zlotø iðlaidos, o brangiausios gali siekti keliø tûkstanèiø verèiø. Taigi, pirmiausia bûtina nustatyti, kokios kameros bus naudingos, ir tik tada galite planuoti jiems skirtà biudþetà.

Taip pat verta paminëti, kad mikroskopiniai fotoaparatø tyrimai taip pat leidþia sukurti paþangias ðvietimo ir mokslines priemones studentams. Filmo, kuriame rodomi pokyèiai ir greièiai, áraðymas mikroskopu leis mums geriau parodyti aptartas temas, dël kuriø bus lengviau pastebëti tokius procesus. Ðtai kodël ðios ðio modelio làstelës nori ásigyti ðvietimo ástaigø, ypaè graþesniø mokyklø ir moksliniø tyrimø laboratorijø.