Sprendimo priemimo thaidimas

Dël pernelyg didelës informacijos gali bûti sunku priimti gerus sprendimus. Kai duomenø rinkinys sustoja dar didesnis, sunkiau rasti pagrindinæ informacijà. Be to, nereikalingø duomenø rinkimas padidina iðlaidas. Vertingø þiniø turëjimas ðiandieninëje pasaulio ekonomikoje yra labai svarbus. Informacija yra ekonominë nauda.

Be jo negali bûti jokios ámonës, neatsiþvelgiant á jos funkcijas ir sritá. Norint susidoroti su dabartine standartine problema, ámonës naudoja naujus IT metodus. Byla gali bûti verslo þvalgybos priemonës. Ar tokie metodai, kokie projektai yra paslauga priimant sprendimus, yra nuodugni duomenø, kurie laikomi IT reþimais, analizë. BI gali analizuoti duomenis ið beveik bet kurios srities. Ir tai gerai veiks finansø, rinkodaros, duomenø tipø, logistikos ar asmens duomenø praktikoje. Yra daug ðio sprendimo modelio pakeitimø. Tas, kuris suvartojamas tam tikroje ástaigoje, nori, kad jis apimtø ir kas tikisi. Taèiau tam, kad reklama neprarastø kainos, ji turi bûti iðsiøsta kuo platesniam kûnui. Ðiuo metu þinutë labai greitai kenèia nuo paprastø þiniø. Verta paminëti, kad pasenusios þinios yra tokios pat vertingos kaip netikros informacijos. Atsiþvelgiant á tai pagrástas nuomones, ámonë gali padaryti daug þalos. Todël verslo þvalgybos priemonës yra tinkamos ðiam faktui. Ðiuolaikinës programos, rekomenduojanèios tokius sprendimus, leidþia greitai perduoti duomenis, naudojant internetà. Juos galima matyti tik per þiniatinklio narðyklæ, kuri leidþia asmeniui galvoti nepriklausomai nuo to, kur jie yra.