Thaidimai su kasos aparatu

Naujas mûsø markës kasos pasirinkimas turëtø bûti gerokai apgalvotas, ypaè jei planuojame ásigyti árangà, kuri mums sukurs daugelá metø. Turime labai sunku galvoti ne tik apie vieno tipo kasos pasirinkimà, bet ir apie paèià spausdinimo procesà, kuris atlieka ypaè svarbø vaidmená. Jei atsiþvelgsime á visus svarbiausius finansø ástaigos techninius parametrus, tai bus labai intensyvus dëmesys mûsø ilgalaikiø iðlaidø kaðtams.

Kaip jau minëta, labai svarbus parametras, kurá reikia spræsti, yra tinkamo spausdinimo mechanizmo pasirinkimas. Ðiuo metu mes galime rinktis tarp adatø spausdinimo mechanizmø ir termiðkai spausdinimo mechanizmø, kurie þaidþia vis daugiau ir daugiau. Adatø mechanizmai nëra labai pripaþinti ir, svarbiausia, neabejotinai lëtesni nei terminiai árenginiai. Verta pridëti daugiau ir jums taip pat reikia daþø juostø jø svarbiam veikimui. Fiskalinës kameros, kuriose paprastai veikia kanonø mechanizmai, yra labai populiarios, todël jie atkreipia dëmesá á klientø, kurie pagrindiniame uþsakyme gràþina nuomonæ apie kainà ir likusius techninius kasos aparato parametrus, dëmesá.

„Posnet“ mokesèiø spausdintuvas ið serijos yra labai subtilus ir veikia labai greitai. Ðiek tiek trûkumas, þinoma, yra poreikis naudoti specialø terminá popieriø, kuris visada yra dvigubai graþesnis nei anksèiau minëtas ofsetinis popierius, paprastai naudojamas taðkø matricos spausdintuvuose. Taip pat reikia nepamirðti, kad spausdinti terminio popieriaus ritinëliai turi bûti laikomi tinkamomis sàlygomis. Laimei, daugelis spausdintuvø turi elektroninæ èekiø kopijà, kurià panaðiai suteikia mokesèiø inspekcija. & Nbsp; & nbsp; Ðie duomenys turi bûti saugomi maþiausiai 5 metus, nes mokesèiø inspekcija turi teisæ atlikti patikrinimà per ðá sezonà.

Verta investuoti á dideliø ámoniø kasos aparatus, pvz., „Posnet“. Ðiuo metu ðis gamintojas turi pasiûlyti geriausius kasos aparato techninius parametrus, paskutiniai daugiausia finansiniai prietaisai yra patrauklûs akcijos.