Thmogidkojo idteklio valdymo it sistema

IT sistemos yra duomenø rinkiniai, apdorojantys duomenis kompiuteriu. Kiekviena kompiuterinë sistema turi keletà svarbiø komponentø. svarbi yra aparatinë áranga (aparatinë áranga. Áranga pirmiausia yra kompiuteriai, taèiau metodu taip pat galima sukurti làsteles ir skaitytuvus, arba árankius, kurie renka informacijà ið iðorës. Scena taip pat yra robotai ir tt

Kitas informaciniø sistemø elementas yra programinë áranga (programinë áranga. Paskutiniai duomenys yra patogûs þinant apie instrukcijas ir duomenis, nuo kuriø kompiuteriu atliekamas uþdavinys. Programinæ árangà rengia programuotojai. Jø pavyzdþiai yra grafiniai ir teksto redaktoriai, skaièiuoklës ir þaidimai, netgi kompiuteriniai virusai. Programinë áranga yra labai vertinga visose kompiuterinëse sistemose.Þinoma, jûs negalite pamirðti visø tø, kurie yra svarbûs programø kontrolei ir taikymui IT sistemos tvarka. Þaidimas yra svarbus ir organizaciniai bei informaciniai elementai. Informacijos taðkai atitinka þiniø bazæ, organizacines temas, visus metodus ir instrukcijas, leidþianèias naudoti tam tikrà sistemà.Kompiuterinës sistemos ðiandien diegiamos gyvenimo srityse, taip pat ir ámonëse bei ámonëse. Jie palengvina vaikðèiojimà ir palengvina bendravimo kokybæ. Jie gali sulenkti ið keliø programø arba sudaryti atskirà visumà. Populiariausios IT sistemos kartu su pavadinimais yra CRM ir ERP.CRM yra klientø santykiø valdymo sistema. Jo tikslas - kontaktø su klientu forma ir tobulinimas bei ámonës rinkodaros strategijos sukûrimas. ERP ir iðtekliø planavimo sistema, kurioje ádiegti daug moduliø (ið jø gërimas tikriausiai bus grieþtai CRM. Kompozicija gali bûti: apskaitos programos, sàskaitø faktûrø programos, þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio programos ir kt. Taip pat þinomi pardavimø ir saugojimo moduliai.Kai kuriose ámonëse IT sistema atrodo ðiek tiek kitokia, nes verslininkas renkasi jam tinkamas programas.