Vaikino psichoze po 40 meto

Mums visiems kartais bûna blogesniø momentø iðlaikyti, kartais prislëgti ar nerimauti. Daþnai tokie simboliai yra neigiamø ir átemptø incidentø jûsø bute rezultatas, dël kurio mes neturime jokios átakos. Mylimojo mirtis, draugo praradimas, santuokos nutraukimas, ligos, praradimas ar darbo pasikeitimas - gali bûti tiek daug psichikos nelaimës prieþasèiø. Áprasta, kad tokiø situacijø átakoje jauèiatës priblokðti, prislëgti ir sunku. Taèiau tokia valstybë turëtø praeiti savaime anksèiau arba vëliau, laiko skalëje. Kaip sukurti, kai tai tikrai neávyksta?

Ar jauèiatës nuolat depresija ir priblokðti, blogos valstybës nuolat gyvena per visas savaites? Ar pradësite prarasti ryðá su þinomais þmonëmis arba nepaisote savo tikslø? Atminkite, kad ne kiekviena þaizda iðgydo save. Kartais turëtume pasiekti profesionalià pagalbà - tai nieko blogo. Kai neigiamø ávykiø padariniai kontroliuoja jûsø veiksmus, psichikos sveikatos klinika gali bûti naudinga.

Tokioje aplinkoje kaip psichologinis konsultavimas, patyræ ir sertifikuoti gydytojai dirba (psichologas, psichiatras, seksologas, psichoterapeutas. Jûs galite suteikti kompetentingà pagalbà ir paramà su savo savybëmis. Prieðingai nei kalbëjo nuomonë, ðiø gydytojø pagalba yra skirta ne tik moterims, serganèioms sunkia psichine liga - prieðingai - kiekvienas, kuris ilgà laikà buvo nervingas dël bet kokiø psichinës grupës problemø, turëtø bûti ten, net jei simptomai nëra labai svarbûs. Nepaisydami blogos nuotaikos gali atsirasti tokiø ligø kaip depresija ir neurozë. Jie þymiai sumaþina pacientø uþdarbá, taèiau yra visiðkai gydomi, todël terapija gali egzistuoti toká ilgà laikà.

Pirmà kartà apsilankius psichikos sveikatos klinikoje, jums bus suteikta teisë susitikti su psichologu konsultaciniame susitikime. Toks susitikimas baigiasi diagnozuojant, teikiant informacijà ir nustatant tolesnius veiksmus, kurie gali bûti, pavyzdþiui, kreipimasis á psichiatrà arba psichoterapijà gydytojui.