Valgymas ir thaisti kielce

Neseniai mes turëjome Valentino dienà, todël nusprendþiau paruoðti tam tikrà informacijà savo draugei. Maketuose turëjau dviejø patiekalø vakarienæ ir desertà, kuris buvo pristatytas vyno ir kvapiøjø þvakiø apylinkëse. Puiki idëja - ðukutës. Labai brangus patiekalas, bet taip pat sudëtingas paruoðimas, nes midijos turi sugebëti gerai kepti, kad iðsiaiðkintumëte jø skoná.

http://lt.healthymode.eu/vivese-senso-duo-shampoo-sampunas-nuo-plauku-slinkimo/

Deja, manæs virëjas yra gana vidutinis. Mano nuomone, galëèiau pasakyti, kad tai pradedantysis, nes beveik egzistuoja tiesa. Jis atrado ðiø smëlio gaminiø receptà internete. Að neturëjau problemos suprasti pusæ teksto, nes viskas buvo sukurta anglø kalba! Na, taèiau að nepadariau, viskas viskas vertëjas ir eiti á elementà, pagal virëjo intuicijà (kurià að neþinau. Nusprendþiau, kad ðiems moliuskams suteiksiu darþoviø kompanijà. Taèiau að pamirðau, kad jûs taip pat turite nulupti ir nupjauti darþoves. Jis buvo pabrëþæs, nes laikas buvo trumpesnis, ir að buvau gerai lauke. Að pradëjau supjaustyti darþoves, tik norëjau, kad turëèiau individualø pirðtà ... Na, að nesuteikiau kaip tikras þmogus. Að atëjau per planà - darþoviø pjaustytuvà. Tai buvo neabejotinai buliø akis. Ne visai tai, kad iðgelbëjau keletà sekundþiø pjovimo metu, ir að neturëjau bijoti, kad naudosime pjaustytuvà. Jei visa tai egzistavo dabar, að uþmuðëu ðukutës ant sviesto. Þinoma, viskas kepama, taigi, kai vaizde þiûrite ið interneto perspektyvos, kurioje suradau receptà. Taèiau, að pamirðo, kad jis turëjo padaryti ðiek tiek sriubos. Að greitai ðoktelëjau á glaudþià sriubà ir iðimdavau já á puodà ir tada tik já patyriau. Desertui ðaldiklyje buvo sukurtas mano produktas. Gerai, kad motyvavau tai padaryti prieð dienà, nes nebegaliu nieko daryti. Turiu pripaþinti, kad paskutinës minutës, iðgelbëjusios mane, darþoviø pjaustytuvas iðsaugojo mano dviejø patiekalø vakarienæ. Luba buvo nustebinta ir plaèiai susiþavëjo savo kulinariniais ágûdþiais.