Varduvos universiteto psichologijos neakivaizdines studijos

Psichologija, kasmet studijuoja humanitariniø mokslø srityje, pritraukia minios adeptø ir draugø, kad suþinotø apie gerà elgesá. Ðá tikslà galima iðtirti beveik visuose greitesniuose ir svarbesniuose humanitariniuose universitetuose artimiausiame regione, nenuostabu, kad kasmet bent keli ðimtai þmoniø palieka universiteto sienas, iðdidþiai vadindami save psichologijos meistru.

Erogan

Kas atsitinka po keliø metø? Per du pagrindinius metus universitete jauni psichologijos adeptai tiria bendrøjø psichologiniø þiniø paslaptis, suþino apie paþintinius procesus, emocinæ psichologijà, daug mokosi apie asmens taðkà ir pirmuosius, vis dar drovius judesius ágydami informacijà apie psichopatologijà. Ketvirtasis ir penktasis metai paprastai yra skirti iðsamiø þiniø apie konkreèius psichologijos klausimus ágijimui ir praktiniø ágûdþiø ágijimui privalomø studentø staþuoèiø laikotarpiu. Dauguma Lenkijos universitetø leis uþbaigti psichologinius tyrimus apie konkreèià specializacijà, pvz., Teismo psichologijà, socialinæ psichologijà, klinikinæ psichologijà, verslo ir valdymo psichologijà.Kokius tikslus turite atlikti vidurinio ugdymo egzaminuose, kad bûtø galima atlikti psichologinius tyrimus? Norima uþsienio kalbos, paprastai prieþastis yra lenkø ir matematikos ar biologijos. Þinoma, kiekvienas ið ðiø punktø turëtø bûti gràþintas ant iðplëstinës lentos. Tik iki ðiol psichologija buvo gërimas ið tø krypèiø, kurios vienodai prasiskverbë. Ðiandien atliekami pirmieji pasiûlymai dël ðio kurso testavimo 3+ 2 stiliaus, kurie, be abejo, numato tiesiogines stipriàsias ir neigiamas puses.Taèiau be jokios prieþasties dël paskutinio pasirinkto tyrimo tipo, psichologiniai tyrimai yra tik pirmas kartas nuo atstumo iki psichologinio skatinimo. Tiesà sakant, tik po baigimo galite nuspræsti, kokia kryptimi norite eiti. Ir pasirinkimas yra puikus. Galite rasti darbà visose ámonëse, tæsti þinias apie magistrantûros studijas arba pradëti mokytis tapti psichoterapeutu.