Verslo kontaktai artimuosiuose rytuose

Keièiantis bûties stiliui, visapusiðkam skubëjimui, daþnai bûna, kad netinkamai suplanuotos pirmosios eilës apsipirkimas gaminamas netoliese esanèiose parduotuvëse ar nuolaidø parduotuvëse, o kartà per savaitæ arba kartà per dvi savaites einame á plaèias parduotuves, kuriose galime nusipirkti viskà. Nuo maisto (duona, pieno produktai, mësa, ðaldyti maisto produktai, sausieji produktai, skardinës, kosmetika (mums, vaikams, sveikata ir higiena, gërimai (vanduo, sultys, saldûs gazuoti gërimai, alkoholis ar saldainiai.

Lieknėjimo tablečių klasifikavimas

Þinoma, pirkti èia ir mes galime "ðvieþi" darþovës, pelnas ir kûnas. Bet ar tai tikrai ðvieþia? Mes neturime ðios garantijos, kad mes neperimsime kûno parduotuvëje. Pagardinta, tepama ávairiais preparatais, mësa ðvytina ir beveik maloniai mus skatina pirkti. Ir jei rinka suteikia paskutinæ gerà kainà, mësa iðeina ið lentynø ir tik nedaugelis galvoja ir ... jie eis á mësos sandëlá. Þinoma, jûs galite pasirinkti toká pirkimà prekybos centre, taèiau tai yra svarbi galimybë, graþi kûno menas populiariomis kainomis. Mes atneðame namus, o mësa yra tokia patraukli ir graþiai atrodo ne taip, kartais ji kvapo.

Mësos didmenininkø pranaðumas per mësà, kuri yra naudinga prekybos centruose ar nuolaidø parduotuvëse, yra puiki. Visø pirma, nes në vienas didmenininkas nedraudþia parduoti blogø prekiø, dël kuriø jis gali prarasti gerà reputacijà, vyrus ir pajamas. Kitas dalykas, didmenininkas, pirkdamas mësà, visada naudoja jà tiek, kiek gali parduoti. Ir jei atidarote maþmeninæ parduotuvæ ðalia didmeninës prekybos, tai per daug patikima. Ir netgi didesnë nei prekybos centruose vertë nëra kliûtis klientams pirkti mësà sandëliuose. Uþ ðvieþià sveikà mësà mokame, kuri tikrai turës teigiamà poveiká jûsø sveikatai.

Atsiþvelgiant á tai, neabejotina mësos didmenininkø pergalë atskleidþia pergalæ dël mësos surinkimo daugelyje maþmeninës prekybos tinklø. Kokybë, kûrybiðkumo garantija ir maistinë kaina yra klausimai, kuriø vertë nëra iðreikðta valiuta.