Vethimeliai obi

„BagProject“ yra internetinë parduotuvë, kurioje yra laikymo veþimëliai, kroviniø stalai, turistø krepðiai, pirkiniø krepðiai, kuprinës ir ratai. Visi pardavimui naudingi daiktai yra pagaminti ið aukðèiausios kokybës þaliavø. Jø iðnaudojimas yra paprastas ir malonus. Bendrovë gali priimti kvalifikuotø specialistø komandà. Jø dëka rekomenduojami pardavimø straipsniai suþavëjo kûrybiðkumu ir plaèiu naudojimo patogumu. Siûlomiems veþimëliams, krepðiams ar stalams bûdingas didelis patikimumas. Uþsakant daugiau nei 200 PLN, pristatymas garantuojamas nemokamai. Mokant banko pavedimu, kaina yra 12 PLN, o uþ 13 PLN. Visus prieðtaravimus paðalins bendrovës darbuotojai. Galite skambinti nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 iki 16. Bendrovë turi skaidrià paieðkos sistemà. Bûtina nurodyti tik produkto tipà. Parduotuvëje parduotuvëje yra, pavyzdþiui, prekiø veþimëlis. Neprilygstama neðiotis dideliø minèiø, sverianèiø iki keliø deðimèiø kilogramø. Já naudoja individualûs klientai, keliautojai ar verslininkai. „BagProject“ taip pat siûlo tvirtas baziniø lenteliø parduoti produktus rinkoje. Mobilieji, jie lengvai sulankstomi, tarnauja ilgà laikà. Parduodami puikios kokybës kelionës lagaminai su nauju dydþiu, spalva ar pjaustymu. Tam siûlomi daugiaplaukiai pirkiniø krepðiai, áskaitant pirkiniø automobilius. Platus ádomiø dizainø ir spalvø pasirinkimas. „BagProject“ parduoda ir tvirtas laisvalaikio kuprines ilgoms kelionëms. Jie taip pat puikiai tinka maþoms kelionëms á miestà. Internetinë parduotuvë garantuoja individualià prieigà prie vartotojo ir graþø profesionalumà.

Spartanol

Þr. Sulankstomà veþimëlá